Publicerad 2 November 2011

Fotograf:

Här presenteras ett utdrag från BRIS webbplats för vuxna, Barnperspektivet.se Barns grundläggande behov

Alla barn har rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda. I första hand är det barnets föräldrar som ansvarar för att ge barnet vad det behöver och har rätt till.

Omvårdnad och skydd

För att ett litet barn över huvud taget ska kunna överleva måste det få omvårdnad och skydd. Dess behov av näring måste tillgodoses. Föräldrarna måste se till att risker inte uppstår för barnets hälsa. Föräldrarna måste vidare vaka över barnet och se till att det inte utsätts för fara för sitt liv eller risker att på annat sätt skadas fysiskt eller psykiskt.


Kärlek

Barn har behov av människor som de kan ta emot kärlek av och ge kärlek till. De behöver bli erkända och igenkända som individer på sina egna villkor. De behöver känna att de trots fel och brister i grunden är godtagna.


Närhet till föräldrarna

Ett stabilt och varaktigt förhållande till föräldrarna är av väsentlig betydelse för barnet. Längre avbrott i kontakten med en eller båda föräldrarna kan innebära stor påfrestning för barnet. Sådana avbrott kan få barnet att känna sig övergivet och då uppstår risk för att barnets trygghetskänsla blir störd.


Stimulans

Barn behöver leva få leva i en miljö som kan tillgodose barnets olika behov av stimulans. Ett barn har också behov av att föräldrarna ägnar intresse åt deras utveckling, både den fysiska och den psykiska. Det är därför viktigt att barnet får stöd och engagemang från föräldrarnas sida under exempelvis sin skolgång och utbildning.Stöd av föräldrar att sätta gränser

Barn behöver den trygghet det innebär att få hjälp av föräldrarna med att lära sig att sätta gränser för sitt handlande. När föräldrarna måste hindra barnet från att göra sådant som kan skada barnet självt eller någon annan person eller något i barnets omgivning, måste de göra det utan att ta avstånd från barnet och med respekt för barnets egna känslor.Lära sig ta ansvar

Barn måste få känna att de behövs, att de har en uppgift att fylla och att de får ta ansvar. Utifrån sin mognad bör barnet få uppgifter som det kan klara av och som gör att det känner sig delaktigt i och kan identifiera sig med vuxenvärlden. Barn behöver också lära sig att ta ansvar och fatta egna beslut. De måste med stigande ålder och mognad få ta allt större ansvar för sina personliga förhållanden och sitt eget handlande.Bli lyssnad på

Barn bör ha rätt att få påverka sin situation. Det är viktigt att föräldrarna är lyhörda för om barnet har en egen åsikt och låter det ge uttryck för denna samt att de tar största möjliga hänsyn till vad barnet anser. Föräldrarna ska även uppmuntra barnets förmåga och vilja att uttrycka sina önskemål.Rätt till personlig integritet

Det är viktigt att föräldrarna, när barnet blir äldre, kan se barnets gradvis växande behov av att frigöra sig från föräldrarna för att så småningom bli självständigt. Det innebär att föräldrarna måste visa respekt för barnets åsikter och personliga integritet och utveckling.Rätt till båda sina föräldrar

Barn har behov av samhörighet med båda sina föräldrar. Föräldrarna måste respektera att barnet känner lojalitet och samhörighet med båda föräldrarna även om dessa är i konflikt med varandra. Särskild uppmärksamhet krävs i de situationer där föräldrarna står i motsatsförhållande till varandra och håller på att separera.
Barnet ska inte behöva välja sida och ta ansvar för föräldrarnas konflikt. Men de ska heller inte lämnas ovetande om föräldrarnas beslut. Barnet ska få hjälp att hantera situationen. Konflikter mellan föräldrar innebär ofta en stor påfrestning för barnet och kan äventyra dess utveckling. Det ligger därför i barnets intresse att föräldrarna får hjälp med att lösa sina konflikter.
Läs mer på Barnperspektivet.se, Tema Barnets rättigheter/Barnets grundläggande behov.På Barnperspektivet.se hittar du fler teman som handlar om barnets rättigheter och barnet och familjen, vad som kan vara bra att känna till och vart man kan vända sig om man behöver stöd och hjälp. Här finns även en mängd andra teman för dig som har funderingar om barn och unga. Här får du svar på frågor som rör barn och råd kring hur du kan samtala med barn.
Barnperspektivet.se
, BRIS för vuxna
Forum på Barnperspektivet.se

Rådgör, diskutera och dela dina erfarenheter med andra föräldrar på Barnperspektivet.se, Forum

Textstorlek 1 2 3

Innehåll