Publicerad 1 October 2018

Fotograf:

Får du inte träffa ditt barn? - Edelhjelm

Om den andra föräldern undanhåller barnet från dig är det viktigt att du agerar juridiskt omgående.
Är umgängesrätten reglerad i en dom, interimistiskt beslut eller ett avtal som är godkänt av socialnämnden kan du ansöka om verkställighet enligt 21 kap FB. Det innebär att du begär att tingsrätten skall förelägga den förälder som undanhåller barnet att utge vite (böter) vid de tillfällen han/hon inte lämnar ut barnet. Den förälder som förlorar en verkställighetsprocess blir skyldig att betala den andra förälderns advokatkostnader.

Domstolen kan vägra verkställighet men det krävs att den förälder som undanhåller barnet i strid mot ett juridiskt bindande avtal, interimistiskt beslut eller dom måste bevisa att verkställighet av umgänget är uppenbart oförenligt med barnets bästa. Att den förälder som undanhåller barnet påstår att barnet far illa hos den andra föräldern räcker inte som bevisning för att domstolen skall vägra verkställighet.

Domstolen kan vägra verkställighet om barnet inte vill träffa den andre föräldern om barnet har upp nått sådan ålder och mognad att barnets vilja skall beaktas. Domstolen skall göra en individuell bedömning när det gäller barnets mognadsgrad men ett riktmärke när domstolen skall beakta barnets vilja är 12 år. Det finns dock avgöranden där barnets vilja har beaktats ned till 10 års ålder och det finns avgöranden där domstolen inte har tagit hänsyn till barnets vilja upp till 14 års ålder.

Om inte umgängesrätten är reglerad i ett juridiskt bindande avtal, interimistiskt beslut, eller dom ska du så snart som möjligt vända dig till tingsrätten och begära att du skall få träffa barnet. Är du orolig för att den andre föräldern skall ignorera även ett beslut på umgänge från domstolen kan det bli aktuellt att ansöka om ensam vårdnad för att du skall få träffa barnet. Vi hjälper gärna till och kan se över möjligheterna för dig att ansöka om rättsskydd via din hemförsäkring eller rättshjälp från staten.
Textstorlek 1 2 3

Innehåll