Publicerad 13 June 2014

Gällande medlemsvillkor


Uppdaterad 25 maj 2018

Modern Women Media
Birger Jarlsgatan 61
113 56 Stockholm

Villkor mellan Modern Women Media (orgnr 556722-2897), nedan kallad Familjeliv, och den fysiska person som registrerar medlemskap i Familjeliv och dess webbplats (nedan kallad medlem).


1. Allmänt

Dessa villkor gäller för utnyttjande av tjänster och information som blir tillgängliga genom medlemskap i Familjeliv och dess webbplats. Familjeliv är en webbplats som innehåller tjänster och information för besökare och medlemmar. En del av tjänsterna och informationen är tillgängliga för alla besökare men vissa tjänster såsom presentationssida, gästbok, bildgalleri, meddelandefunktion, graviditetskalender m.fl. samt information (nedan gemensamt benämnda "tjänster") kan endast tillgodogöras eller nyttjas med ett medlemskap. De här villkoren gäller för medlemskap i Familjeliv.
Det är endast tillåtet att registrera ett (1) medlemskap per fysisk person. Om flera personer nyttjar samma internetabonnemang för Familjelivs tjänster får varje person registrera varsitt medlemskap. Dock samregistreras medlemmar till sitt internetabonnemang i upprätthållningen vilket innebär ett gemensamt straffansvar vid överträdelser.


2. Medlemskap

2.1 Familjeliv hanterar personuppgifter enligt personuppgiftslagen, PUL.
Du som vill bli medlem skall registrera de uppgifter som Familjeliv efterfrågar. Registrering leder till medlemskap på Familjeliv. Genom registreringen godkänner du villkoren. Observera att villkoren kan komma att ändras och att du därför med jämna mellanrum bör läsa igenom villkoren.
2.2 Medlemmen lämnar genom registreringen sitt samtycke till att Familjeliv med automatisk databehandling hanterar personuppgifter om medlemmen. Dels de uppgifter som lämnats i samband med registreringen men också uppgifter som medlemmen valt att registrera eller publicera på Familjeliv.se. Såväl person- som adressuppgifter hanteras under tystnadsplikt och säljs inte till tredje part. Erbjudanden och varuprover kan komma från tredje part. Detta kan ske både via e-post och brev om medlemmen godkänt detta. Medlemmen kan när som helst ändra detta godkännande genom att kontakta Familjelivs support ([email protected]).
2.3 Allt material som publiceras av medlemmen via dialogtjänster (för närvarande diskussionsforum, bloggar och annonstjänster) innefattar även automatisk publicering under andra tillämpliga webbplatser/medier som drivs av ägaren till Familjeliv eller dess samarbetspartners. Sådan information kan även användas för extern information och marknadsföring. Genom medlemskapet på Familjeliv.se accepterar medlemmen att Familjeliv använder informationen som publicerats av medlemmen på sätt som anges ovan och någon ersättning skall inte utgå till medlemmen.
2.4 Medlemmen har rätt att (högst 1 gång per år), begära (skriftligen och undertecknat) att få ta del av vilka uppgifter som behandlas och rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt felaktiga eller ändrade uppgifter. Vidare kan medlemmen (skriftligen eller genom sina medlemsinställningar) motsätta sig behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål, uppgifterna spärras då från sådan användning.
([email protected])

2.5 Familjeliv är delägare i utvecklingsbolaget MKT Media AB (556684-3610). MKT Media utför databehandlingstjänster åt Familjeliv och våra samarbetspartners som används för att anpassa marknadsföringsåtgärder. MKT Media kommer att få ta del av de personuppgifter som du lämnar till eller som samlas in av Familjeliv. MKT Media lagrar dessa uppgifter i avidentifierad form. Uppgifterna kopplas momentant till en individ när så är nödvändigt för uppdatering och komplettering, och avidentifieras därefter genast. Familjelivs och MKT Medias samarbetspartners kan också komma att behandla dina personuppgifter. Dessa samarbetspartners kommer endast att kunna ta del av dina personuppgifter i avidentifierad form, så att partnern inte kan koppla uppgiften till dig som individ. Undantag från detta görs när samarbetspartnern behöver uppgiften för att kunna fullgöra avtal, till exempel för att kunna leverera till dig vid en försäljning.


3. Medlemmens ansvar och skyldigheter

3.1 Medlemmen är själv ansvarig för det medlemmen skriver eller på annat sätt publicerar i forumet. Se även punkt 4.33.2 Många av tjänsterna som medlemskapet ger tillgång till har ytterligare villkor eller regler som medlemmen måste tillgodogöra sig innan tjänsten nyttjas. När dessa tjänster nyttjas godkänner medlemmen ytterligare villkor eller regler som tillämpas för tjänsten.
3.3 Medlemmen ansvarar för att inte utnyttja tjänsterna i syfte att sprida data eller information, ej heller länkar till andra webbsidor som;- är olagliga i Sverige- är i strid med tjänstens ytterligare villkor eller regler- kan anses stötande eller på annat sätt olämpligt- kan anses göra intrång i tredje parts rättigheter- har kommersiella intressen (gäller ej oberoende tips)
3.4 Vidare ansvarar medlemmen för att inte bereda sig obehörig åtkomst i tjänsterna eller att information obehörigen används, förstörs eller förvanskas. Medlemmen är skyldig att anmäla andra medlemmars missbruk eller överträdelser av tillämpliga villkor eller regler via varje tjänsts anmälningsfunktion.
3.5 Inloggningsuppgifter för medlemskapet måste skyddas så att inte tredje part får tillgång till uppgifterna, Medlemmen förbinder sig därför att skydda dessa uppgifter och behandla uppgifterna som en personlig värdehandling.


4. Familjelivs ansvar och begränsningar

4.1 Familjeliv ansvarar för att hålla tjänsterna i drift 24 timmar om dygnet. Avbrott kan emellertid förekomma pga fel, service eller uppgradering. Vissa nya tjänster som görs tillgängliga för test, kontroll eller undersökning kan utan varsel stängas av som t.ex. när nya funktioner testas.
4.2 Vid frågor eller problem avseende medlemskapet skall Familjeliv i skälig omfattning bistå medlemmen genom support på email [email protected]
4.3 Familjeliv kan inte garantera innehållet eller ta ansvar för informationen som finns tillgänglig genom tjänsterna, dock gör Familjeliv sitt bästa för att upprätthålla tjänsterna på bästa sätt. Familjeliv tar vidare inget ansvar för medlemmens eller andras användande av tjänsterna eller för information eller data som medlemmen eller andra registrerar, publicerar, kopierar, mottar, skickar eller gör tillgänglig på annat sätt.
4.4 Familjeliv ser till att på bästa sätt upprätthålla, drifta och säkerställa tjänsterna men tar inget ansvar för förlust eller förvanskning av den data eller information som förmedlas via tjänsterna. Familjeliv kan ej hållas ansvarig för obehörigt eller behörigt intrång, förstörelse eller förvanskning av information eller resurser i medlemmens, Familjelivs eller andras tjänster.
4.5 För att upprätthålla tjänsterna och kontrollera att medlemmen följer sina åtaganden enligt dessa villkor, äger Familjeliv rätt men har ej skyldighet att granska information och data som medlemmen kommunicerar eller publicerar via tjänsterna. Utan varsel äger Familjeliv rätt att helt eller delvis avlägsna information eller data vars innehåll enligt Familjelivs bedömning står i strid med dessa villkor eller kritik mot Familjeliv.


5. Giltighetstid och uppsägning

5.1 Medlemskapet gäller tillsvidare. Uppsägning kan omedelbart göras genom medlemsinställningarna på webbplatsen eller genom att kontakta supporten via mailadressen [email protected]
5.2 När medlemmen har sagt upp sitt medlemskap ska Familjeliv inom en skälig tid radera all behandlad information om medlemmen samt tjänster som medlemmen publicerat eller valt att göra tillgängliga, dock inte information som publicerats genom dialogtjänster såsom diskussionsforumet, kommentarer i andras gästböcker eller bloggar. I undantagsfall kan även sådan information raderas. Dessa uppgifter ska då anmälas till supporten för radering separat och behandlas då enligt de regler och villkor som gäller för varje tjänst. Familjeliv kan dock aldrig garantera att allt som medlemmen publicerat via dialogtjänsterna kan raderas.5.3 I det fall medlemmen missbrukar tjänsten på sådant sätt att det anses strida mot punkt 3.1-3.4 eller i övrigt inte fullgör sina åtaganden gentemot Familjeliv äger Familjeliv rätt att med omedelbar verkan helt eller delvis begränsa medlemmens nyttjande av tjänsterna samt säga upp medlemskapet till omedelbart upphörande varvid medlemsuppgifterna raderas på samma sätt som under punkt 5.2. Familjeliv äger rätt om skäligt att yrka på skadestånd på grund av medlemmens missbruk eller medlemmens agerande i strid med dessa medlemsvillkor.
5.4 Om medlemmen uppger felaktig kontaktinformation eller inte använder tjänsterna under en längre period (12 månader) äger Familjeliv rätt att upphöra medlemskapet utan föregående meddelande varvid medlemsuppgifterna raderas på samma sätt som under punkt 5.2.


6. Betaltjänster

6.1 Vissa extra tjänster eller förmåner är helt eller delvis avgiftsbelagda (s.k. betaltjänster), de är endast tillgängliga mot en avgift under en tidsbegränsad period. Medlemmar och besökare väljer helt frivilligt att nyttja betaltjänster mot en avgift.
6.2 Priset för avgiftsbelagda tjänster och förmåner kan ändras utan varsel. Skulle en prisändring ske under perioden medlemmen eller besökaren nyttjar betaltjänster fortsätter emellertid tjänsten fungera så länge som den är betalad för. Betaltjänsten går inte att återkalla/avbeställa under den period den är tecknad för.
6.3 Om Familjeliv raderar medlem på grund av överträdelse av medlemsvillkoren eller att medlem på eget bevåg avslutat medlemskap, förlorar medlemmen den återstående avgiften från den tidpunkt för utträdet till utlöpandet av betaltjänsten.

7. Överlåtelse

Eftersom medlemskapet är personligt kan medlemmen inte överlåta det till tredje part. Familjeliv äger rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter avseende tjänster till tredje part.


ANSVARSFÖRHÅLLANDEN FÖR PUBLICERAT MATERIAL

Ansvarig utgivare

Redaktionellt material som publiceras på Familjeliv.se regleras i yttrandefrihetsgrundlagen.

Bloggar, kommentarer och forum

Utgivarskapet omfattar inte användargenererat material som t.ex. bloggar, kommentarer och forum. Där är du själv straffrättsligt ansvarig för dina inlägg och Familjeliv.se påtar sig inte något ansvar, vare sig civil- eller straffrättsligt för dessa inlägg utöver vad som följer av lag.
Familjeliv.se förhandsgranskar inte publicerat material i bloggar, kommentarer eller forum och kan inte göras ansvarigt för innehållet i detta material.
Familjeliv.se har ett tillsynsansvar enligt lagen om elektroniska anslagstavlor (SFS 1998:112). Vi tar därför bort inlägg som bryter mot svensk lag eller som vi av andra skäl anser olämpliga. Användare som grovt eller återkommande bryter mot användarvillkoren stängs av.

Det du skriver i dina inlägg får inte:

* Kränka andra personer eller utpeka dem som brottsliga
* Innehålla hets mot folkgrupp eller på annat sätt ha ett rasistiskt innehåll
* Innehålla straffbar våldsskildring eller barnpornografi
* Innebära att du bryter en tystnadsplikt
* Innefatta spridning av datavirus


I dina inlägg får du bara använda sådant material som du själv producerat och har upphovsrätten till, eller material för vilket du fått upphovsrättsinnehavarens tillstånd att distribuera vidare.
Om dina inlägg eller bidrag har ett innehåll som på ett eller annat sätt leder till att Familjeliv.se blir skadeståndsskyldigt gentemot tredje part är du skyldig att hålla Familjeliv.se skadeslös.

8. Hantering av personuppgifter

Läs mer om vår integritetspolicy
Textstorlek 1 2 3
Svara i tråden: Gällande medlemsvillkor
Logga in
Bli medlem
Visa kommentarer...