Publicerad 1 October 2018

Fotograf:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist? - Edelhjelm

I föräldrabalken står det tydligt uttryck att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge.
Vid bedömningen av vad som får anses bäst för barnet ska hänsyn tas till barnets faktiska vilja vilket även går i linje med barnkonventionen. Viljan ska ställas i förhållande till barnets, ålder och mognad.

Vid en vårdnadstvist skall alltså både barnets bästa i förhållande till föräldrarnas lämplighet som vårdnadshavare samt barnets vilja om vilken förälder barnet anser sig vilja bo hos beaktas.

Det saknas en exakt ålder i praxis för vid vilken ålder barnet ska kunna påverka utfallet med sin egen vilja. Det är dock viktigt att vara medveten om att barn nära myndighetsålder oftast inte påverkas i samma utsträckning som yngre barn av domslutet eftersom de själva kan påverka vilken förälder de spenderar tid med på ett annat sätt.

Detta gör att barnets egen ståndpunkt i sakfrågan är viktigt att ta i beaktande och ska utvärderas på ett korrekt sätt. Detta blir självklart en sårbar sakfråga och det är mycket vanligt att föräldrar själva  försöker att påverka barnet till att ändra uppfattning om både sig själva samt den andra föräldern.

Det kan alltså sammanfattas att vid en vårdnadstvist är barnets vilja en central fråga men också hur den vilja kommer till uttryck samt hur den kan ställas till övrig fakta i målet för att uppnå målet, den totalt sett bästa lösningen för det specifika barnet.
Textstorlek 1 2 3

Innehåll