Publicerad 1 October 2018

Fotograf:

Advokat Anna Edelhjelm svarar på 6 vanliga frågor kring vårdnadstvister - Edelhjelm

En vårdnadstvist i juridisk mening innebär att föräldrarna inte kunnat enas om vem som ska ha vårdnaden över deras gemensamma barn och därför tagit det vidare till rättslig prövning. Denna tvist kan vara mycket komplicerad och då det berör barn är det många olika aspekter som behövs tas hänsyn till. Advokat Anna Edelhjlem, specialist inom just vårdnadstvister och familjerätt, besvarar några vanliga frågor.
Vilka är de vanligaste anledningarna till att föräldrar går in i en vårdnadstvist?

Det finns framförallt två vanliga anledningar till varför en förälder väljer att ansöka om ensam vårdnad. Den första anledningen är att föräldrarna har samarbetssvårigheter. Här vill jag förtydliga att föräldrar som har olika uppfattningar om vad som är bäst för barnen inte automatiskt har samarbetssvårigheter. Föräldrar får och kan tycka olika utan att det påverkar barnen. För att en förälder ska få ensam vårdnad krävs det istället att föräldrarna har omfattande samarbetssvårigheterna och att detta går ut över barnen på ett negativt sätt. Det kan exempelvis vara så att föräldrarna inte kan komma överens om var barnen ska gå i skolan, att barnen ska få pass eller läkarvård.

En annan vanlig anledning till att en förälder vill ansöka om ensam vårdnad är att han eller hon anser att den andra föräldern är olämplig som vårdnadshavare på grund av till exempel missbruk, psykisk ohälsa eller övergrepp mot barnet eller föräldern. Detta innebär dock inte per automatik att han eller hon är en olämplig vårdnadshavare. Domstolen bedömer sådana omständigheter i varje enskilt fall och väger detta mot vad som är barnets bästa. Inom ramen för barnets bästa beaktas bland annat barnets vilja samt barnets rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Hur ser processen vanligtvis ut när man söker hjälp hos en advokat?

Det första vi gör när en förälder ringer till oss och vill ha hjälp är att boka in ett möte. Under mötet går vi igenom varför du som förälder har vänt dig till oss och på vilket sett ni önskar vår hjälp. Vi ger dig även juridisk rådgivning avseende din situation. Därefter skickar vi ett brev till den andra föräldern där det framgår vad du anser är bäst för barnen och hur du skulle vilja lösa situationen framöver. Om den andra föräldern inte accepterar förslaget skickar vi en stämningsansökan till tingsrätten där dina yrkanden framgår. Att lämna in en stämningsansökan är det första steget i den juridiska processen.

Hur mycket hänsyn tar man till barnets vilja?

Domstolen tar hänsyn till barnets vilja utifrån barnets ålder och mognad. Ju äldre barnet är desto större hänsyn tar domstolen till barnets vilja. Det finns ingen exakt ålder för när ett barns vilja får avgörande betydelse vid beslut om vårdnad, boende och umgänge. Högsta domstolen har dock uttalat att ett barns vilja bör tillmätas stor vikt i dessa frågor när barnet är cirka 12 år gammal. Läs mer om detta här. 

Vad innebär ensam vårdnad i praktiken?

En förälder som har ensam vårdnad kan fatta beslut om exempelvis var barnet ska bo, i vilken skola barnet ska gå, att ansöka om pass och läkarvård för barnet utan den andra förälderns samtycke. Ensam vårdnad innebär däremot inte att vårdnadshavaren inte behöver informera den andra föräldern om viktiga omständigheter som rör barnet eller att barnet inte har rätt att träffa den andra föräldern.

Hur kostsam kan en sådan här tvist bli? Finns det något ekonomiskt stöd att få?

Varje vårdnadstvist är unik och det går därför inte att säga exakt vad en sådan tvist kostar. Däremot finns det ekonomisk hjälp att få. I första hand ska du ansöka om rättsskydd via din hemförsäkring. Villkoren för rättsskydd kan variera mellan försäkringsbolagen men som huvudregel krävs att du har haft en giltig rättsskyddsförsäkring i minst två sammanhängande år och att det har gått minst ett år sedan du och din partner separerade. Rättsskyddet täcker i regel 75–80 % av de nödvändiga kostnaderna. Om det blir aktuellt hjälper vi dig att aktivera rättsskyddet i din hemförsäkring.

Om du inte uppfyller kraven på rättsskydd kan du vara berättigad till rättshjälp. För att få rättshjälp krävs bland annat att din inkomst inte överstiger 260 000 kronor per år och att du haft en timmes juridisk rådgivning. Den första rådgivningstimmen måste du alltid bekosta själv. Om du får rättshjälp betalar du cirka 2-40 % av de totala advokatkostnaderna beroende på din inkomst. Resterande kostnader täcks av staten. Om det blir aktuellt hjälper vi dig att ansöka om rättshjälp.

Hur lång tid tar en vårdnadstvist?

Det är svårt att svara exakt hur lång tid en vårdnadstvist tar. Det beror på en mängd olika faktorer, var i landet du bor, skall det göras en vårdnadsutredning eller kommer det att hållas många muntliga förberedelser.  I snitt tar det ca 6-8 veckor från att ansökan om stämning har skickats in till att tingsrätten sätter ut målet till en muntlig förberedelse där man kan få sina interimistiska yrkanden prövade. Ett interimistiskt beslut (tillfälligt beslut) gäller till dess att tingsrätten har beslutat något annat eller att tingsrätten har meddelat en dom.  Om tingsrätten beslutar att inhämta en vårdnadsutredning i målet tar utredningen ca 5 månader. Ibland kan familjerätten begära anstånd med att inkomma med utredningen och då kan det dröja ytterligare några månader innan utredningen är klar. När utredningen från familjerätten är klar sätter tingsrätten ut målet till huvudförhandling. I genomsnitt tar ett vårdnadsmål där en vårdnadsutredning har inhämtats ca 1 år-1 år och 6 månader. Om tingsrätten inte inhämtar en vårdnadsutredning tar det ca 6 mån -1 år innan målet är klart i tingsrätten. Om hovrätten meddelar prövningstillstånd får man räkna med att det tar ca 1 år innan målet är klart i hovrätten.

Hur kan Advokatfirman Edelhjelm hjälpa till i en vårdnadstvist?

Då en vårdnadstvist är en känslig process för alla inblandade kan det vara bra att ta hjälp av en jurist för att få stöd och hjälp med att föra sin talan. Vi på Advokatfirman Edelhjelm har lång erfarenhet av vårdnadstvister och är specialiserade på just sådana frågor. Vi kan hjälpa dig att föra din talan i domstol som ditt juridiska ombud och se till att all fakta framställs på ett sakligt sätt. På så sätt kan rätten fatta ett beslut utifrån hur situationen faktiskt ser ut. Vi ger dig råd och stöd inom ramen för den juridiska processen och ser till att dina och ditt barns rättigheter tillgodoses.
Textstorlek 1 2 3

Innehåll