• Laglig rätt till svar, så varför svarar ni inte?

  Fre 14 feb 2014 09:51 Läst 1740 gånger Totalt 5 svar
  Anonym (Rätts­lös)
  Visa endast
  Fre 14 feb 2014 09:51

  Här har ställts två frågor till Försäkringskassan, dels angående med vilket stöd i lagen Försäkringskassan kan skicka drogpåverkade i sysselsättning när det på övriga arbetsmarknaden är totalförbjudet. Sedan om Försäkringskassan gör detta i egen regi, eller med Arbetsförmedlingen som samarbetspartner gör det samma.

  Dels var den försäkring finns som täcker dessa människor vid skada/olycka, eller om de förvärrar sitt tillstånd under Försäkringskassans tvångsåtgärder då de är så bedövade att de inte känner en överansträngning. I vilket fall är de påverkade av starka narkotikaklassade läkemedel som övriga försäkringsvärlden inte täcker då det går in under personligt ansvar.

  Försäkringskassan är SKYLDIG ENLIGT LAG att svara på dessa båda frågor, utförligt, tydligt samt utan dröjsmål.

  Det förväntas de lagtexter som Försäkringskassan stödjer sitt agerande på.

  Jag vill återigen påminna om Förvaltningslagen (1986:223) 4§ samt 7§ som klart och enhälligt anger att Försäkringskassan såsom varande statlig myndighet SKALL utlämna information samt själva SKALL SÖKA sådan efterfrågad information i andra myndigheter, alltså INTE hänvisa frågeställaren!

  Det förutses att Försäkringskassan nu följer de lagar den har att arbeta under och lämnar svar på de två frågeställningarna.

  LAGTEXTER TACK!

SE VÅRA MEST POPULÄRA KLIPP JUST NU

 • Fre 14 feb 2014 14:13 #1

  Hej


   Det åligger var och en att följa de arbetsskyddslagar som gäller på arbetsmarknaden, det gäller såväl arbetsgivare som arbetstagare.


  En diskussion ska alltid tas med behandlande läkare om vad som är lämpligt eller inte under pågående medicinering.


  De regler som gäller för sjukförsäkringen tillämpas av Försäkringskassan. Har du synpunkter
  på hur sjukförsäkringen är utformad får du vända dig till lagstiftaren eller din lokale riksdagspolitiker.


  Nästan alla kommuner har minst en representant i riksdagen.


  Har du frågor om hur Arbetsförmedlingen tillämpar sina regler ber jag dig vända dig till dem.


   


  Och är det något särskilt du vill veta om Försäkringskassans ansvarsområde, svarar vi dig gärna men
  mejla då gärna registrator@forsakringskassan.se så ska vi behandla din begäran precis som vanligt.


   


  Hälsningar


  Carl, handläggare

 • Fre 14 feb 2014 16:25 #2

  Hej igen!


   


  Ber om ursäkt men du har fått en felaktig adress i tidigare svar till var du ska skicka din fråga/dina frågor. Detta är den rätta mailadressen huvudkontoret@forsakringskassan.se


  Maila gärna hit så ska vi behandla din begäran precis som vanligt. Här på familjeliv kan vi bara svara på allmänna frågor om sjukförsäkringen.


   


  Hälsningar


  Carl, handläggare 

 • Anonym (Rätts­lös) Trådstartaren
  Visa endast
  Lör 15 feb 2014 10:07 #3

  Bäste ”Carl”


   


  Då jag vänt mig till detta forum för att söka svar på mina frågor så är det också här jag förväntar mig att få dem besvarade. Såsom varande anställd av Försäkringskassan åligger det dig att inom din egen myndighet söka dessa svar, kanske lämpligen då genom att Du internt själv mejlar den adress Du hänvisar till. Då detta är allmänt ställda frågor är det därför av vikt att svaren publiceras på detta forum då det synes intressera väldigt många, samt att frågeställningen med säkerhet berör flera tusen.


   


  I den händelse Du inte är insatt i hur, eller var, man söker lagtexter så vill jag nedan ordagrant återge dem jag tidigare hänvisat till, i den händelse Du inte förstått allvaret i att såsom varande myndighetsperson inte hörsamma lagen. Jag uppmanar Dig sedan återigen att inom Din egen myndighet söka den information som tidigare efterfrågats.


   


  SFS 1986:223, 4§ Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.
  Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta”.


   


  Då jag INTE vänt mig till fel myndighet är det således Försäkringskassans skyldighet att lämna ut den begärda informationen, jag uppmanar även att Ni särskilt beaktar uttrycket skall då detta inte kan förväxlas med bör, Ni är således genom lag förbundna att lämna ut den begärda informationen som berör Er myndighet!


   


  ”SFS 1986:223, 7 § Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Vid handläggningen skall myndigheten beakta möjligheten att själv inhämta upplysningar och yttranden från andra myndigheter, om sådana behövs. Myndigheten skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Även på andra sätt skall myndigheten underlätta för den enskilde att ha med den att göra”.


   


  Även här hittar vi skrivformen skall, vilken i lagtext är bindande och ej får frångås!


   


  Vidare kan vi också i offentlighets och sekretesslagen finna följande att notera:


   


  ”SFS 2009:400, 6 kap 4 § En myndighet ska på begäran av en enskild lämna uppgift ur en allmän handling som förvaras hos myndigheten, om inte uppgiften är sekretessbelagd eller det skulle hindra arbetets behöriga gång”.


   


  ”SFS 2009:400, 6 kap 7 § En enskild får överklaga ett beslut av en myndighet 
  1. att inte lämna ut en handling till den enskilde,
  2. att lämna ut en handling med förbehåll som inskränker den enskildes rätt att röja innehållet eller annars förfoga över den, eller
  3. att avslå den enskildes begäran enligt 6 § första stycket”.


   


  Så vare sig det nu plötsligt bara besvaras frågor av ”allmän” art på detta forum antyder rubriken ”Fråga experten” något helt annat, så oavsett vilket, då Du arbetar på myndigheten i fråga, väntas svar inom kort!


   


   


   

 • Tis 18 feb 2014 08:09 #4

  För att vi ska komma vidare och kunna hjälpa dig behöver du hjälpa oss.
  Det du skriver att du vill ha svar på uppfattar vi som påståenden och kan inte besvaras tydligare än vad vi har gjort här. Därför ber vi dig formulera tydliga frågor, mejla dem till huvudkontoret@forsakringskassan.se eller posta dem här så ska vi lämna så tydliga svar vi kan.

  Hälsningar
  Carl, handläggare

 • Anonym (Rätts­lös) Trådstartaren
  Visa endast
  Tor 20 feb 2014 11:40 #5

  Två frågor har varit ställda med all tydlighet utan möjlighet för misstolkning, några "påståenden" har således EJ förekommit så som "Carl" här ovan försöker påskina. Men för all tydlighets skull ställs då åter frågorna:

  1. Var i lagen tar Försäkringskassan stöd för alla dem som dagligen är hänvisade till opioider för sina kroniska smärttillstånd som för att få behålla sjukpeng/sjukbidrag anvisas till åtgärder/arbeten, alltså med vilken rätt tvingas påverkade ut i åtgärder?

  2. Var finns den försäkring som täcker dessa påverkade människor i händelse av olycka/egen skada/utökad egen skada, som INTE åberopar regressrätt eller på annat sätt förminskar försäkringsskyddet för den som är påverkad av opioider eller andra liknande narkotikaklassade läkemedel, alltså den försäkring som tillåter till fullo att försäkringstagaren kan arbeta påverkad av narkotikaklassade läkemedel utan att ställas till svars eller bli återbetalningsskyldig, eller ersättningslös?

  Jag vill särskilt peka på att frågorna är ställda i frågeform samt åtföljs av frågetecken för att undvika tolkningar såsom att det kan röra sig om påståenden.

  Svar önskas med hänvisning till de lagtexter som Försäkringskassan stödjer sitt agerande gällande denna stora grupp av människor.

Logga in
Bli medlem
Svara i tråden...

Innehåll