Här är riksdagspartierna som vill förstatliga skolan – och de som säger "Nej" till förslaget

Vilka riksdagspartier vill se ett förstatligande av skolan och vilka vill inte? Här kan du se vad samtliga riksdagspartier svarar i frågan.

Så tycker riksdagspartierna om ett förstatligande av skolan. De partier säger 'ja' till ett förstatligande av skolan, och de partier säger 'nej'. Se vad partierna svarar här. Partikollen 2022, Familjeliv.
Så tycker riksdagspartierna om ett förstatligande av skolan. De partier säger "ja" till ett förstatligande av skolan, och de partier säger "nej". Se vad partierna svarar här. Partikollen 2022, Familjeliv.

Idag ligger huvudmannaskapet för Sveriges skolor hos kommunen, med det är inte alla partier som är överens om att det är den bästa lösningen.

Argument för ett förstatligande av skolan

Vissa partier menar att ett förstatligande av skolan skulle göra skolan mer jämlik, läraryrket mer attraktivt och se till så att reformer som handlar om skola får ett mer ordentligt genomslag genom att samtliga skolor omfattas av samma beslut – oavsett var skolan är belägen. De som är för ett förstatligande av skolan menar också att staten har mer kompetens och kapacitet för att ha ett helhetsansvar för skolan.

Argument mot ett förstatligande av skolan

Andra menar att ett förstatligande av skolan inte skulle förändra särskilt mycket och att huvudmannaskapet ska fortsätta ligga hos kommunerna. Det förekommer också argument som att ett förstatligande av skolan skulle ge skolor mindre förutsättningar att anpassa sin verksamhet efter det lokala behovet och därmed bidra till mindre mångfald.

Läs mer: Partikollen 2022: Här hittar du Familjelivs stora jämförelseguide

Så tycker partierna om ett förstatligande av skolan

Så vad tycker egentligen Sveriges olika riksdagspartier i frågan om ett förstatligande i skolan? När Familjeliv frågade samtliga riksdagspartier i frågan om ett förstatligande av skolan eller ej svarade tre riksdagspartier "Ja" och fem partier svarade "Nej".

Här är riksdagspartierna som säger "Nej" i frågan om att förstatliga skolan:

Socialdemokraterna i frågan om att förstatliga skolan

"Statens ansvarstagande för att bryta ojämlikheten i skolan ska öka. Den statliga resurstilldelningen har ökat kraftigt med regeringens likvärdighetsbidrag och ska fortsätta att byggas ut. Skolor och huvudmän ska ges ett bättre stöd och den statliga närvaron runtom i landet ska öka. Det offentliga ska också säkerställa att etableringar av nya skolor inte ökar på segregationen och kommuner ska ha veto vid nyetableringar av friskolor."

Kristdemokraterna i frågan om att förstatliga skolan

"Skolan har genomgått stora förändringar de senaste årtiondena. Det är inte säkert att ett fullständigt förstatligande av skolan är rätt fokus de kommande tio åren. Vi vill däremot se en ökad statlig styrning eller en statlig finansiering av skolan för att skapa mer jämlika villkor. Vi har föreslagit en nationell skolpengsnorm och en ökad statlig styrning av kommuners beräkning av skolpengen, dvs. av hur skolpengen ska vara konstruerad. En sådan styrning skulle bättre kunna vägleda kommuner mot en mer jämlik och bättre skola. I dag skiljer det sig alltför mycket hur skolpengen beräknas och skolpengens storlek varierar kraftigt."

Centerpartiet i frågan om att förstatliga skolan

"En omfattande centralisering av skolan är enligt vår mening, inte lösningen på skolans utmaningar. I stället behövs en kombination av tydliga styrdokument, en god och stöttande uppföljning av huvudmännens arbete och ett stort eget ansvar för professionen. Det kan ge en skola som bättre kan anpassas efter elevens och skolans lokala förutsättningar. Vi ser samtidigt att det behövs en fortsatt diskussion om hur skolan kan förbättras, bland annat hur vi kan öka likvärdigheten."

Moderaterna i frågan om att förstatliga skolan

"Moderaterna var emot kommunaliseringen när den genomfördes men vi tror att idag skulle ett återstatligande leda till en alldeles för stor och komplicerad process för skolan. Vi ser dock att staten tydligare måste garantera kvalitén i varje skola. Vi behöver få en ny skollag.Vi anser vidare att skolans finansiering ska utvecklas och säkras. Vi vill se mer nationell likvärdighet. Resurstilldelningen ska vara tydlig, transparant med bestämda riktlinjer för hur belopp beräknas. Vi behöver få bort de oförklarliga skillnader som idag finns mellan elever i landet. En ny finansieringsmodell behöver ta hänsyn till likabehandling av elever oavsett vilkens skolform de går i och med likvärdiga tilläggsbelopp för elever med särskilda behov."

Miljöpartiet i frågan om att förstatliga skolan

"Miljöpartiet vill att staten ska ta ett större ansvar för skolans finansiering. Det innebär ett förstatligande på så vis att det är staten som då har det ekonomiska huvudansvaret för att alla elever ges den grundnivå som de har rätt till när det gäller de mest centrala delarna av skolans verksamhet, såsom undervisning och elevhälsa. Däremot vill vi inte ha en stor organisationsreform där alla delar flyttas till staten eftersom de lokala förutsättningarna är så olika mellan kommunerna och många beslut och avvägningar görs bäst på lokal nivå. Miljöpartiet vill också säkerställa möjligheten att erbjuda undervisning på mindre skolor och värna mångfalden av skolor, både kommunala och fristående som drivs av idéburna aktörer som inte delar ut vinst."

Här är riksdagspartierna som säger "Ja" i frågan om att förstatliga skolan:

Vänsterpartiet i frågan om att förstatliga skolan

"En jämlik skola är bra för alla. När elever med olika bakgrund möts förbättras både resultaten och sammanhållningen. För att kunna kompensera för elevers olika bakgrund och behov måste skolans resurser användas rätt och i tid. Vi vill att det ska finnas tillräckliga resurser för särskilt stöd redan i förskolan och under de första åren i grundskolan. Vänsterpartiet vill att staten tar tillbaka huvudansvaret för skolorna från kommunerna. På så sätt kan pengar fördelas mer anpassat efter skolornas och elevernas behov."

Sverigedemokraterna i frågan om att förstatliga skolan

"Vi förordar statligt huvudmannaskap. Det ska inte spela någon roll var i landet en elev bor. Det ska råda lika villkor, hög kvalitet i undervisningen och ordning, trygghet och studiero överallt."

Liberalerna i frågan om att förstatliga skolan

"Det ska inte vara postnumret som avgör hur bra skolan är. Därför vill Liberalerna att staten ska ta över ansvaret för den offentligt drivna skolan från kommunerna. Precis som i dag ska det också finnas möjlighet att driva och välja friskolor."