Forum Familjejuridik-Vårdnadstvist - Känsliga rummet
Varje medlem är ansvarig för sina inlägg.
 • Tingsrätt & socialen?

  Lör 9 jun 2012 21:21 Läst 3041 gånger Totalt 13 svar
  Anonym (Fia)
  Visa endast
  Lör 9 jun 2012 21:21

  Mitt lilla hjärtas pappa har inte svarat på en stämningsansökan som TR skickat ut i två omgångar. Nu tog domstolen beslutet att be om socialnämndens yttrande och där har vi mycket information, bla att pappan inte är samarbetsvillig och inte ser till barnets bästa. de valde att inte skicka ut en delgivningsman. Kan domstolen döma ensam vårdnad utefter socialnämndens yttrande då pappan inte är villig att uttala sig???

 • Sön 10 jun 2012 00:03 #1

  Det borde dom väl kunna kan man tycka. Är han inte ens brydd att yttra sig i frågan, intresserar det väl inte honom heller får man väl anta.

  Ska man ha gemensam vårdnad, måste man väl få tag på personen??? 

 • Sön 10 jun 2012 00:24 #2

  Domstolen kommer att kalla honom till förhandlingen och dyker han inte upp blir det hämtning.

 • Sön 10 jun 2012 12:12 #3
  Anonym skrev 2012-06-10 00:24:58 följande:
  Domstolen kommer att kalla honom till förhandlingen och dyker han inte upp blir det hämtning.

  Hämtning tror jag inte det blir men han får betala vite. 2000 kr.
 • Anonym (pom tideli pom)
  Visa endast
  Sön 10 jun 2012 12:13 #4
  Anonym skrev 2012-06-10 00:24:58 följande:
  Domstolen kommer att kalla honom till förhandlingen och dyker han inte upp blir det hämtning.
  Hittepå!
 • Sön 10 jun 2012 12:21 #5

  "Vad är huvudförhandling?


  Det som i dagligt tal brukar heta rättegång kallas på en domstol huvudförhandling. Det innebär att domstolen kallar alla berörda parter till ett sammanträde."


  "Rättens ordförande tar reda på om alla har kommit och om det finns något hinder mot att hålla förhandlingen. Om någon saknas kan det få till följd att förhandlingen måste ställas in. Alla kallas då till en ny förhandling som hålls vid ett senare tillfälle."

  "

  9 § Bestämmelser i denna balk om att den som skall kallas till ett sammanträde skall föreläggas vite i vissa fall gäller inte den som är under femton år. Vite skall inte heller föreläggas om den som skall kallas fyllt femton men inte arton år och det finns anledning att anta att han eller hon inte kan infinna sig utan medverkan av vårdnadshavare eller annan som svarar för hans eller hennes vård och fostran.


  Den omständigheten att något vite inte har förelagts hindrar inte att den unge kallas på nytt eller att i övrigt sådana åtgärder vidtas vid den fortsatta handläggningen av målet som skulle ha kunnat komma i fråga om vite hade förelagts.


  Har den som skall kallas till ett sammanträde inte fyllt arton år, skall vårdnadshavare eller annan som svarar för den unges vård och fostran underrättas om kallelsen, om det inte finns särskilda skäl mot det. Om den som skall kallas är tilltalad gäller i stället bestämmelserna om underrättelse i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Lag (2002:381).


  10 § Skall någon hämtas till ett sammanträde inför rätten, får han, om ej annat följer av vad som sägs nedan, inte omhändertas tidigare än vad som är nödvändigt för att han skall kunna inställas omedelbart till sammanträdet.


  Har ett hämtningsförsök tidigare misslyckats eller finns det annars på grund av vad som är känt om den som skall hämtas särskild anledning till det, får rätten eller polismyndighet besluta att han får omhändertas tidigare än vad som följer av första stycket. Omhändertagande får i sådant fall ske högst sex timmar eller, om rätten beslutat, högst arton timmar tidigare än vad som följer av första stycket. Vid rättens prövning skall särskilt beaktas vilka olägenheter det kan antas medföra att den som skall hämtas inte är närvarande vid sammanträdet inför rätten."

 • Anonym (pom tideli pom)
  Visa endast
  Sön 10 jun 2012 12:32 #6
  Anonym skrev 2012-06-10 12:21:01 följande:
  "Vad är huvudförhandling?

  Det som i dagligt tal brukar heta rättegång kallas på en domstol huvudförhandling. Det innebär att domstolen kallar alla berörda parter till ett sammanträde."


  "Rättens ordförande tar reda på om alla har kommit och om det finns något hinder mot att hålla förhandlingen. Om någon saknas kan det få till följd att förhandlingen måste ställas in. Alla kallas då till en ny förhandling som hålls vid ett senare tillfälle."

  "

  9 § Bestämmelser i denna balk om att den som skall kallas till ett sammanträde skall föreläggas vite i vissa fall gäller inte den som är under femton år. Vite skall inte heller föreläggas om den som skall kallas fyllt femton men inte arton år och det finns anledning att anta att han eller hon inte kan infinna sig utan medverkan av vårdnadshavare eller annan som svarar för hans eller hennes vård och fostran.


  Den omständigheten att något vite inte har förelagts hindrar inte att den unge kallas på nytt eller att i övrigt sådana åtgärder vidtas vid den fortsatta handläggningen av målet som skulle ha kunnat komma i fråga om vite hade förelagts.


  Har den som skall kallas till ett sammanträde inte fyllt arton år, skall vårdnadshavare eller annan som svarar för den unges vård och fostran underrättas om kallelsen, om det inte finns särskilda skäl mot det. Om den som skall kallas är tilltalad gäller i stället bestämmelserna om underrättelse i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Lag (2002:381).


  10 § Skall någon hämtas till ett sammanträde inför rätten, får han, om ej annat följer av vad som sägs nedan, inte omhändertas tidigare än vad som är nödvändigt för att han skall kunna inställas omedelbart till sammanträdet.


  Har ett hämtningsförsök tidigare misslyckats eller finns det annars på grund av vad som är känt om den som skall hämtas särskild anledning till det, får rätten eller polismyndighet besluta att han får omhändertas tidigare än vad som följer av första stycket. Omhändertagande får i sådant fall ske högst sex timmar eller, om rätten beslutat, högst arton timmar tidigare än vad som följer av första stycket. Vid rättens prövning skall särskilt beaktas vilka olägenheter det kan antas medföra att den som skall hämtas inte är närvarande vid sammanträdet inför rätten."


  Vill du förklara vad detta inlägg innebär? Eller vad du tror att det innebär snarare. Tack.
 • Sön 10 jun 2012 12:37 #7
  Anonym (pom tideli pom) skrev 2012-06-10 12:32:22 följande:
  Vill du förklara vad detta inlägg innebär? Eller vad du tror att det innebär snarare. Tack.
  Detta gäller:

  "6.2.2 Närvaro vid huvudförhandlingen; kallelser

  Part ska vara personligen närvarande vid huvudförhandlingen "om inte hans närvaro kan antas vara utan betydelse för utredningen" (11:5 RB). Om part ska höras i bevissyfte måste parten självfallet inställa sig personligen (jfr dock beträffande telefonförhör nedan), varjämte det kan vara lämpligt att i kallelseblanketten erinra om att parten ska höras i bevissyfte vid förhandlingen, antingen under sanningsförsäkran eller genom s.k. fritt partsförhör. Av parternas bevisuppgifter ska framgå om part ska höras i bevissyfte. I mål om vårdnad om barn eller rätt till umgänge med barn bör barnets vårdnadshavare och motparten regelmässigt kallas personligen, om frågan är eller kan beräknas vara tvistig."


  "Om parten ska inställa sig personligen föreläggs också vite.(42:12 1 st och 42:21 RB)"


  "Uteblir svaranden kan denne åläggas ny kallelse vid vite eller också hämtas omedelbart eller till senare dag. Sistnämnda möjlighet finns i indispositiva mål också när part, som har kallats att inställa sig personligen, har kommit tillstädes endast genom ombud (44:5 RB). I vissa fall kan målet ändå avgöras (44:6 RB)"

 • Anonym (pom tideli pom)
  Visa endast
  Sön 10 jun 2012 12:41 #8
  Anonym skrev 2012-06-10 12:37:26 följande:
  Detta gäller:

  "6.2.2 Närvaro vid huvudförhandlingen; kallelser

  Part ska vara personligen närvarande vid huvudförhandlingen "om inte hans närvaro kan antas vara utan betydelse för utredningen" (11:5 RB). Om part ska höras i bevissyfte måste parten självfallet inställa sig personligen (jfr dock beträffande telefonförhör nedan), varjämte det kan vara lämpligt att i kallelseblanketten erinra om att parten ska höras i bevissyfte vid förhandlingen, antingen under sanningsförsäkran eller genom s.k. fritt partsförhör. Av parternas bevisuppgifter ska framgå om part ska höras i bevissyfte. I mål om vårdnad om barn eller rätt till umgänge med barn bör barnets vårdnadshavare och motparten regelmässigt kallas personligen, om frågan är eller kan beräknas vara tvistig."


  "Om parten ska inställa sig personligen föreläggs också vite.(42:12 1 st och 42:21 RB)"


  "Uteblir svaranden kan denne åläggas ny kallelse vid vite eller också hämtas omedelbart eller till senare dag. Sistnämnda möjlighet finns i indispositiva mål också när part, som har kallats att inställa sig personligen, har kommit tillstädes endast genom ombud (44:5 RB). I vissa fall kan målet ändå avgöras (44:6 RB)"


  Det är nåt helt annat än det som tidigare citerades.

  För övrigt gäller att pappan kommer åläggas vite och kallas igen. Dyker han inte upp då kommer han återigen åläggas vite och kallas igen. Först därefter är hämtning aktuellt.
 • Sön 10 jun 2012 12:43 #9
  Anonym (pom tideli pom) skrev 2012-06-10 12:41:17 följande:
  Det är nåt helt annat än det som tidigare citerades.

  För övrigt gäller att pappan kommer åläggas vite och kallas igen. Dyker han inte upp då kommer han återigen åläggas vite och kallas igen. Först därefter är hämtning aktuellt.
  Det ingår i tvistemålshandboken och det jag sa tidigare gäller.
  Det är inte säkert att det blir  vite och kallning 2 ggr.
 • Anonym (pom tideli pom)
  Visa endast
  Sön 10 jun 2012 12:48 #10
  Anonym skrev 2012-06-10 12:43:15 följande:
  Det ingår i tvistemålshandboken och det jag sa tidigare gäller.
  Det är inte säkert att det blir  vite och kallning 2 ggr.
  Det du sa tidigare kunde du inte ens förklara, och i det utdraget finns inget om vite som gäller i detta fall. Du citerar uppenbarligen sånt du inte förstår att tyda.

  Det är för övrigt helt säkert att han kommer kallas fler ggr innan hämtning blir aktuellt. Det är mer troligt att rätten dömer utan faderns närvaro än att de hämtar honom.
 • Sön 10 jun 2012 13:43 #11
  Anonym (pom tideli pom) skrev 2012-06-10 12:48:09 följande:
  Det du sa tidigare kunde du inte ens förklara, och i det utdraget finns inget om vite som gäller i detta fall. Du citerar uppenbarligen sånt du inte förstår att tyda.

  Det är för övrigt helt säkert att han kommer kallas fler ggr innan hämtning blir aktuellt. Det är mer troligt att rätten dömer utan faderns närvaro än att de hämtar honom.
  Jag har förklarat hur det fungerar. Att du inte förstår kan jag inget göra om. Kanske ska du läsa om mina inlägg innan du påstår att jag har fel.
 • Anonym (pom tideli pom)
  Visa endast
  Sön 10 jun 2012 13:58 #12
  Anonym skrev 2012-06-10 13:43:24 följande:
  Jag har förklarat hur det fungerar. Att du inte förstår kan jag inget göra om. Kanske ska du läsa om mina inlägg innan du påstår att jag har fel.
  Jag bad dig förklara inlägg 5, som inte öht är relevant. Det har du inte gjort. Du svarade istället med ett annat citat.
  Inlägg 5 är inte relevant. Vill du påstå det så får du förklara vad i det som är relevant.
 • Anonym (Fia) Trådstartaren
  Visa endast
  Sön 10 jun 2012 19:26 #13
  Anonym (pom tideli pom) skrev 2012-06-10 12:48:09 följande:
  Det du sa tidigare kunde du inte ens förklara, och i det utdraget finns inget om vite som gäller i detta fall. Du citerar uppenbarligen sånt du inte förstår att tyda.

  Det är för övrigt helt säkert att han kommer kallas fler ggr innan hämtning blir aktuellt. Det är mer troligt att rätten dömer utan faderns närvaro än att de hämtar honom.

  Så det är helt klart att det kommer bli en förhandling, trotts att de inte fått tag på honom?
  Måste man gå igenom allt sånt när pappan inte bryr sig? 
  De kan alltså inte döma efter socialnämndens yttrande, utan måste driva det vidare 
  Blir så less på att vara så omedveten om tvisten, vill bara få den klar:/
  Sist jag pratade med tingsrätten så sa han att yttrandet skulle vara inne senast den 13/6 från socialnämnden, men dom har inte hört av sig därifrån, men de kanske dom inte gör ifall de känner att dom har tillräckligt med information?
Logga in
Bli medlem
Svara i tråden...

Innehåll