Inlägg från: Anonym (Bio pappan får yttra sig.) |Visa alla inlägg
 • Anonym (Bio pappan får yttra sig.)

  Adoption av bonusdotter

  Ja biologiska pappan kommer att tillfrågas.
  En av mina bästa vänner var tillsammans ett kortare tag med en kollega,
  eller mest som en KK. Hon blev gravid men han ville inte ha barnet men
  besökte barnet några gånger under första året men flyttade sen och hade ingen kontakt alls. Min vän träffade en man och gifte sig när sonen var 3 år.
  Den nya mannen blev "pappa" tog på sig den rollen och sonen sa pappa och även farmor och farfar osv. 
  När sonen var 10 eller 11 år ville dom att han skulle adoptera sonen.
  Den biologiska pappan kontaktades men trots att han inte hade kontakt med sin son sa nej till adoption. Han grundade det på att han nu var gift och hade två andra barn och ville att barnen i framtiden skulle själva kunna avgöra om dom ville ha syskonstatus med varandra. Visserligen är dom ju alltid halvsyskon rent 
  biologiskt men då inte juridiskt om adoption skulle ske. 
  Så efter diskussioner blev det ingen adoption men dom la det enbart på hyllan
  och kommer att ta upp diskussionen igen när sonen är äldre och själv förstår hela situationen och då kan alla parter säga vad dom har för åsikt.
  Även biologiska pappan sa att han kan tänka om när "sonen" förstår hela innebörden av det, nu skulle det ha blivit mer känslomässigt.

 • Anonym (Bio pappan får yttra sig.)

  Tyvärr är det nog också så att du måste vara gift med mamman för att kunna adoptera dottern.
  Inte ens bara sambo räcker.

  Här är en mamma som vill att hennes sambo ska adoptera hennes döttrar.


  Adoption av sambos barn

  Jag har ensamvårdnad om mina 2 döttrar, deras biologiska pappa har ingen rätt till umgänge. Min frågar är hur går man tillväga för adoption av bonusbarn? Min sambo/blivande man vill adoptera dem.


  Hej!


  Tack för att du vänder dig till Lawline.


  Din fråga rörande adoption finns reglerad i Föräldrabalkens (FB) 4 kap. För att din nuvarande sambo ska kunna adoptera dina två döttrar måste han lämna in en ansökan om adoption till tingsrätten i den ort där han har sin hemvist. Detta framkommer av FB 4:6 och FB 4:9. Tingsrätten kommer sedan att pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum. Det finns dock en del kriterier som måste vara uppfyllda för att din sambo ska få adoptera, liksom möjliga hinder. Jag kommer därför nedan att redovisa dessa.


  Ett av de största praktiska problem som uppstår om din sambo adopterar dina två döttrar är att du då inte längre kommer vara dina två döttrars rättsliga förälder. Genom adoption upphör nämligen ett adoptivsbarns samtliga rättsliga band till sina tidigare föräldrar/förälder, vilket framkommer av FB 4:7. En adoption av dina döttrar, även om den görs av din sambo, kommer därför att klippa dina döttrars rättsliga band till dig. För att din sambo ska kunna adoptera dina döttrar utan att detta sker måste ni därför gifta er. En undantagsregel i FB 4:7 gör det nämligen möjligt för en förälders make att adoptera sina bonusbarn utan att de rättsliga banden till föräldern klipps.


  Av din fråga framkommer inte hur gamla dina två döttrar är. Enligt FB 4:5 måste dina döttrar samtycka för att kunna adopteras om de har fyllt 12 år. Enda undantagen till detta krav är om dina döttrar är under 16 år och skulle skadas av att bli tillfrågade, eller om en psykisk störning förhindrar att samtycke kan lämnas. Även om dina döttrar inte har fyllt 12 år kommer rätten i sin lämplighetsbedömning av adoptionen ta hänsyn till deras vilja utifrån deras ålder och mognad. Detta framkommer av FB 4:6.


  Som huvudregel måste också, förutom ditt samtycke, även döttrarnas pappas samtycke inhämtas om döttrarna ska få adopteras. I ditt fall gäller dock ett undantag då döttrarnas pappa inte har del i vårdnaden och hans samtycke måste därför inte ges. Detta framkommer avFB 4:5a. Pappans inställning till adoptionen kan dock ändå få betydelse. Enligt FB 4:10 3st ska nämligen rätten om det kan ske inhämta hans åsikt, för att kunna väga in denna i sin lämplighetsbedömning.


   


  Hur stor hänsyn tingsrätten kommer ta till pappans inställning i ditt fall är osäkert eftersom detta är något som avgörs i varje enskilt fall. Vägledande för rätten har dock varit att en adoption kan bifallas trots att en förälder som inte har vårdnaden om barnen motsätter sig detta, förutsatt att föräldern i fråga endast har haft oregelbunden kontakt med barnen. I ditt fall har den biologiska pappan inte ens umgängesrätt och jag bedömer därför att dina chanser att få igenom en adoption som rätt stora.


  För att en ansökan om adoption ska godkännas måste dock rätten enligt FB 4:6 övertygas om att en adoption skulle vara till fördel för barnen. Rätten måste övertygas om att det är bättre för dina döttrar att adopteras av din sambo än att deras biologiska pappa förblir deras rättsliga förälder. För att bedöma detta kommer rätten, utöver sin egen bedömning, inhämta upplysningar om både din sambo och dina döttrar från socialnämnderna i deras respektive hemkommuner. Enligt FB 4:10 måste dock detta endast göras om dina döttrar är under 18 år. Centralt är att rätten måste kunna anta att dina döttrar kommer utveckla en relation till din sambo likvärdig ett typiskt förhållande mellan ett barn och dennes biologiska förälder.


   


  En sista konsekvens av en eventuell adoption som är viktig att tänka på är att om dina döttrar adopteras av din sambo, kommer alla deras rättsliga band till sin biologiska pappa att försvinna. Detta framkommer av FB 4:7. Dina döttrar kommer t ex inte längre ha rätt att ärva sin biologiska pappa, utan är istället arvsberättigade efter din sambo, vilket framkommer av FB 4:8.


  När det kommer till det rent praktiska vad gäller adoption av dina döttrar måste din sambo som nämnts enligt FB 4:9 skicka in en ansökan om adoption till tingsrätten i den ort där han har sin hemvist. En blankett för ansökan hittar du HÄR. När det kommer till de rent formella uppgifterna som ansökan måste innehålla hittar du en checklista på detta HÄR.


   


  Sammanfattningsvis skulle jag rekommenderar dig att du och din sambo, innan en ansökan om adoption skickas in, gifter er, samt pratar med dina döttrar om hur de ställer sig till en eventuell adoption. Om möjligt rekommenderar jag dig även att föra en dialog med döttrarnas biologiska pappa då hans inställning kan påverka om en adoption godkänns eller ej.

  Så troligtvis måste du vara gift för att kunna adoptera!


 • Anonym (Bio pappan får yttra sig.)

  Ytterligare svar om adoption av bonusbarn!
  Det verkar tyvärr som om du behöver vara gift med mamman!


  Rättsverkningar av adoption av bonusbarn

  Jag är en vuxen kvinna och min bonuspappa vill adoptera mig.


  MEN betyder det att min mamma förlorar "rätten" till mig då samtidigt ?


  Jag vill gärna att han adopterar mig, men INTE bekostnad av min mamma.


  Hur gör man då ? går det att göra ?


  Hej!


  Tack för att du vänder dig till Lawline.


  Din fråga om adoption regleras i Föräldrabalkens (FB) 4 kap och har tidigare behandlats på Lawline HÄR.


  En adoption innebär enligt lagen att adoptivbarnets samtliga rättsliga band till sin tidigare förälder klipps, för att istället bindas till adoptanten (adoptivföräldern) (FB 4:7). När adoptionen väl är genomförd ska adoptivbarnet juridiskt sett inte längre ses som barn till sina biologiska föräldrar, utan endast som barn till adoptivföräldern (FB 4:8). Lagen anger dock ett undantag till denna regel. FB 4:7 tillåter nämligen en förälders make att adoptera sitt bonusbarn utan att de rättsliga banden till den föräldern klipps.


  I enlighet med vad som nämnts ovan beror således din bonuspappas möjligheter att adoptera dig, utan att detta ska frånta din mamma hennes föräldraskap, på om din bonuspappa är gift med din mamma eller inte. Är din bonuspappa gift med din mamma kan han adoptera dig utan att din mamma fråntas sitt föräldraskap. Är din bonuspappa å andra sidan inte gift med din mamma kommer en adoption att beröva din mamma hennes juridiska föräldraskap.


  För att sammanfatta det som sagts måste således din bonuspappa gifta sig med din mamma, om han inte redan är gift med henne, för att en adoption ska få de rättsverkningar du önskar. Ansökan om adoption görs till tingsrätten i den ort som din bonuspappa har sin hemvist.


  Vid en ansökan om adoption måste tingsrätten pröva om adoptionen i fråga är lämplig. Tingsrätten får inte ge tillstånd att adoptera om inte adoptionen dels är till fördel för barnet, samt att sökande har uppfostrat eller vill uppfostra barnet, eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökande och barnet finns en särskild anledning till adoptionen (FB 4:6 1st).


  Med detta sagt så bör din bonuspappa antingen ha varit delaktig i din uppfostran eller ha andra särskilda skäl att adoptera dig som beror på ert personliga förhållande för att en adoption ska vara möjlig.


   


  Jag hoppats att detta har givit svar på din fråga, och om du undrar över något mer är du välkommen att skicka in en fråga till oss igen. • Anonym (Bio pappan får yttra sig.)
  Anonym skrev 2024-03-08 11:34:12 följande:
  lawline.se/answers/maste-jag-vara-gift-med-min-partner-for-att-kunna-adoptera-hennes-barn

  Intressant länk
  Man behöver inte vara gifta. Men det verkar som man behöver vara sambo.
  Alltså, antingen gifta eller sambo , för att få adoptera den andres barn

  TS, fråga en jurist!
  Hm ja där står det ju att det räcker med att vara sambo.
  Motsats till andra svar i från Lawline.

  Ja TS behöver omedelbart kontakta jurist för att få all fakta om vad om gäller!
  TS gör det innan ni pratar med dottern så det inte blir besvikelser.

  Lycka till!
Svar på tråden Adoption av bonusdotter