• Svar på tråden Alternativ medicin
 • Angla

  Lite det jag var inne på här ... att alternativa metoder strävar åt motsatt håll jmf med IVF och dyl.

  Ämne: In Vitro Fertilisering (IVF) och akupunktur/zonterapi 


  Fråga:


  Hur akupunktur/zonterapi påverkar implantations möjligheterna vid IVF-behandlingar.Hur akupunktur/zonterapi påverkar en IVF-stimuleringen vad gäller biverkningar och    värden.  

  Fakta:


  IVF-behandling är en skolmedicinskmetod att behandla par med som lider av infertilitet. Enligt WHO så är infertilitet en av 40 sjukdomar som kan behandlas med akupunktur och zonterapi. Akupunktur och zonterapi är godkänt som behandlingsalternativ till vissa sjukdomar av socialstyrelsen bla infertilitet. Vid en IVF-behandling så behandlas kvinnan med olika hormoner (bla GnRH, FSH, hCG)  för framkalla menopaus (nedregleras till ett konstgjort klimakterium) och sen återstarta systemet igen för att producera så många äggblåsor som möjligt och få dem mogna på en bestämd dag. Efter det påbörjas optimeringen av livmodersslemhinnan (bla Progesteron) för att chanserna till implantation skall öka. Vid stimuleringen är det viktigt att kroppen svarar på hormonerna som ges och att en viss hormonkurva följs. Annars riskerar antalet ägg blir för många eller för få samt att kvalitén kan påverkas negativt av för höga eller låga hormon-värden. Vid återförandet av ett befruktat embryo är det viktigt att livmodersslemhinnan är tillräckligt tjock och att det finns progesteron som kan kommunicera med receptorerna som påverkar chanserna till implantation. Inom den traditionellt kinesiska medicinen så har man det naturen och det naturliga som en sorts förebild. Man har infört energibegreppet inom den traditionella kinesiska medicinen utöver de medicinskt vedertagna kretsloppen. Det är ett energikretslopp i form av livskraften qi som ger den mänskliga organismen näring. Akupunktur syftar till att skapa balans i kroppens energisystem. Detta energisystem har förbindelse med inre organ och vävnader. Det gör man genom att behandla patienten utifrån dess symtom eller sjukdom genom att på speciella punkter placera nålar i huden några gånger i veckan under en period. Då aktiveras samma receptorer som vid muskelarbete.  Precis som akupunkturen baseras zonterapin på att det finns en kommunikation mellan de inre organen och kroppens yta. Zonterapeuten trycker på vissa punkter i fötterna beroende på vart obalansen sitter. Då frigörs små kristaller av urinsyra och kalkavlagringar och energi flödet i kroppen startar på nytt. Om en zonterpeut säger sig behandla hjärtat så avser det hjärtenergin eller hjärtats funktion och inte organhjärtat så som man menar inom den skolmedicinska metoden. Det samma gäller alltså vid zonterapi och behandling av infertilitet. Man försöker då behandla fortplantningsenergin och fortplantningsfunktionen men inte på organ nivå. Man ser också till helheten precis som inom akupunkturen att alla bitar påverkar varandra vad det gäller infertilitet, känsloliv, näringsintag och själen.  Teorier: Runt alternativ medicin som komplement till IVF finns det många åsikter som ofta går åt helt skilda håll. Teorierna är ofta de samma men åsikterna om de rätta svaren varierar. Det finns många teorier om hur akupunktur hjälper kroppen vid infertilitet och i samband med IVF. Vissa menar på att akupunkturen hjälper kroppen till att finna inre balans och harmoni genom att man behandlar energikretsloppet som ger livskraft. Att det i sin tur leder till ökad blodgenomströmning i livmoder och äggstockar. Ökad aktivitet där anses öka chanserna för implantation då slemhinnan säga bli tjockare och äggproduktion till antal och kvalité. Många upplever också minskade biverkningar i och med akupunktur i samband med IVF. Man vet att akupunktur är avslappnande och avstressande detta tror man kan ha betydelse vid IVF så till vida att en avslappnad slemhinna lättare tar emot embryona och en avslappnad kropp är mer balanserad. De flesta teorierna vid zonterapi och IVF bygger på ungefär samma syn som vid akupunktur. Att lösa upp stopp och knutor som ligger och spärrar vissa organ och vävnader för att på så sätt stimulera energikretsloppet och livskraften. För att därigenom uppnå självläkning. Man tror att zonterapi kan återställa och normalisera hormonrubbningar och sätta fart på genomblödningen i livmodern. 

  Reflektioner:


  De som är för akupunktur i samband med IVF menar på att akupunktur generellt påverkar cirkulationen i kroppen och det i sig kan inte vara negativt. Man menar att en ökad cirkulation i kroppen generellt kan ge en ökad cirkulation i både livmoder och äggstockar. I ett pilotförsök som Elisabeth Stener-Viktorin utfört har man sett en ökad cirkulation i livmoderns blodkärl vid akupunkturbehandling i samband med IVF. Att en ökad cirkulation i livmodern ger en tjockare slemhinna vet man och det är en stor faktor som spelar in vid implantationen. Hon har sen gått vidare med en studie där hon studerar ägglossning och akupunktur. Det har inte med IVF att göra men man kan genom den studien dra slutsatsen att äggproduktionen påverkas positivt av akupunktur och att det kan ge fler ägg och alltså påverka positivt även vid IVF. Att implantations chanserna skulle öka genom akupunktur i samband med IVF har en IVF-klinik (Triangeln) i Danmark studerat och fått goda resultat vid. I gruppen med patienter under 37 år utan akupunktur fick de en graviditetsfrekvens på 29% medan motsvarande grupp med akupunktur hade en frekvens på 48% vid blodprov i vecka 5. I de grupperna fick fler missfall i gruppen utan akupunktur så vid vaginalt ultraljud i vecka 8 var graviditetsfrekvensen utan akupunktur 23% och med akupunktur 47%. I gruppen med kvinnor över 37 år var det 27% som fick ett positivt blodprov och med akupunktur var det 34%. Vid vaginalt ultra ljud i vecka 8 var det 25% som såg ett hjärta i gruppen utan akupunktur och 34% i gruppen med akupunktur. Många kvinnor vittnar också om minskade biverkningar vid akupunktur i samband med IVF.  De som inte kan se fördelarna med akupunktur menar generellt på att det inte går att bevisa vetenskapligt att det faktiskt är just akupunkturen som hjälpte kroppen. De brukar jämföras vid att fortsätta hemma månad efter månad. Att tillslut faller sig slumpen så att alla fysiska faktorer tajmar och stämmer. Man menar också på att de få studier som har gjort med goda resultat bla den som nämnts ovan senare inte har kunnat upprepas och just det är ju en gyllene regel inom forskning och vetenskap. De menar också på att de problem infertila par har ofta är utanför akupunkturens möjligheter. Att det behövs mer än bara en ökad blodgenomströmning i livmodern för att äggen ska fästa. I en studie som Karolinska Universitetssjukhuset genomfört har man funnit att pinopoderna i livmodern är avgörande för om implantation sker eller ej. I den studien fann man också att de utvecklas då progesteron nivån i blodet stiger vilket är det hormon man tillför vid en IVF behandling. Alltså är akupunktur långt ifrån en bidragande faktor för implantation. Att det skulle vara positivt med akupunktur inför IVF för att minska på stressen är inget som påverkar chanserna att lyckas enligt en studie från Sahlgrenska universitets sjukhuset. Då den psykologiska stressen över att bli gravid inte påverkar implantations chanserna negativt enligt den studien och där med skulle akupunktur vara överflödigt även ur den synvinkeln. De zonterapeuter som anser att zonterapi hjälper vid IVF hänvisar till ungefär samma argument som akupunktörerna. Att kroppen behöver inre balans och livskraft för att må bra och vara i balans. Att man genom tryck och behandling av vissa punkter stabiliserar hormonnivåerna och ökar blodgenomströmningen i livmoder och äggstockar om det är det som kroppen anser sig behöva. Zonterapin handlar ju om självläkning och strävar efter det normala och naturliga.  De som inte tror på zonterapins möjligheter i samband med IVF lutar sig på ungefär samma fakta som de som ifråga sätter akupunkturen. Att det inte är vetenskapligt bevisat eller ibland ovidkommande för den skolmedicinska behandlingen som ändå måste till pga. fel som inte kan åtgärdas på annat sätt. Få studier har gjort på zonterapi i samband med IVF.  

  Slutsats:


  Det är svårt att vetenskapligt och klassiskt enligt västerländsk synsätt bevisa fördelarna och vinsterna med akupunktur och zonterapi i samband med IVF. Det tror jag till viss del beror på att alternativa behandlingsmetoder är väldigt nytt och främmande för vårt sätt att tänka på och behandla sjukdomar. Men också för att det är svårt att säkerställa att det är just den alternativa behandlingens verkan som förde med det positiva resultatet och inte slumpen. Om det hade varit de alternativa behandlingarnas verkan så hade ju resultatet gått att upprepa men det har man ju ännu inte lyckats med. Åh andra sidan så kan man ju inte utesluta att det har en viss inverkan på våra kroppar för det är ju inte heller bevisat att det är skadligt. Och man får ju faktiska resultat inom bla smärtlindring och annan vård med just akupunktur och zonterapi. Så inverkan på våra kroppar måste det ju ha.  Men att man inom traditionell kinesisk medicin har naturen och det naturliga som en sorts förebild för hälsa och balans tycker jag talar sitt tydliga språk. Akupunktur och zonterapi strävar ju mot normalisering mot det naturliga. Att genom gå en IVF behandling är ett ofantligt ingrepp som strider mot normaliteten som den traditionellt kinesiska medicinen försöker eftersträva. En zonterapeut jag varit i kontakt med liknande detta vid två tåg på samma spår som kämpade åt varsitt håll. Han menade då på att självklart vinner den skolmedicinska medicinen den kampen och att behandla med alternativa metoder är bortkastade pengar. Han menade vidare på att man kan behandla infertilitet innan IVF med alternativa metoder och beror felen på hormonella eller energimässiga störningar så kan kroppen själv normalisera detta genom tex akupunktur och zonterapi. Men det är inget man kan tvinga fram utan kroppen sköter det i så fall själv efter behandling. Och just det resonemanget är jag mycket benägen att hålla med om! IVF och alternativa metoder är två sätt at behandla infertilitet på som strävar åt motsatta riktningar och därmed inte bör kombineras. Jag köper att kroppens alla system och organ hänger samman men jag kan inte se att fysiska skador och hinder kan avhjälpas genom tryck och nålar. Däremot så tror jag att tron kan försätta berg och ge oss en lyckokänsla som nog aldrig kan vara negativt.  Men då det gäller forskning och medicin bör man vara öppen för nya vinklingar då ”dagens sanningar ofta är morgondagens lögner”.        

  Källförteckning:


  IVF - Infertilitet 
  J.Hreinsson, L.Hamberger & T.Hardarson www.fertilitetsguiden.nu
  Implantation - www.karolinska.se/templates/Page____45475.asp...
  Läkare positiva -                  www.villhabarn.com/fragado2.html                                            www.nordica.org/composite-612.htm                                            www.villhabarn.com/fragadok.html
  Läkare negativa -                 www.karolinska.se/templates/Page____40563.asp...                                            www.infomedica.se/artikel.asp
  Akupunktur/Zonterapi -       
  www.akupunktur.se/index.htm
  Studier -                              www.trianglen.dk/aku.htmlwww.medicallink.se/news/shownews.cfmwww.sahlgrenska.gu.se/digitalAssets/106962_05...
  Mail/Brev/Samtal -              
  Dr M  – IVF läkare
  JB – Zonterapeut                                             
  ES-V- Akupunktör                                             
  JL – Akupunktör med flera       
  Angla - mamma bortom molnen
 • julia6

  Hm.. intressant artikel! Kanske bara en placeboeffekt då
  Kramisar/J

 • guldplutt

  Tror inte det handlar om placeboeffekt. Jag har inte fått akupunktur mot barnlöshet (även om jag var inne på att kolla upp det), men mot andra åkommor, tex allergier och eksem. Jag blev solklart hjälpt, problemen försvann helt. Jag tror fullt och fast på akupunktur eftersom jag vet att det funkat, helt enkelt! Att tala om placeboeffekt bara för att man inte svart på vitt lyckats (eller brytt sig om) att påvisa att det faktiskt är just akupunkturen och inte slumpen som varit framme känns inskränkt anser jag. Se på alla kineser mfl, de VET att det funkar och har inget behov av att bevisa sig inför oss i väst. Vill vi inte tro på det så är det ju vår förlust... De är ju några stycken och har använt akupunktur en stund tillbaka i tiden...

 • läslusen

  guldplutt: Jag tror inte heller på placeboeffekt. Själv har jag inte svarat på skolmedicin men jag svarar mycket bra på akupunktur. (Mensproblematik)Dessutom fick jag rådet av mina IVF-läkare att pröva akupunktur.

  Angla: Bra att du tar upp olika aspekter på frågan. Nyfiken fråga hur kommer det sig att du väljer att skriva ett så långt inlägg om detta. Vad är bakgrunden?

 • Angla
  läslusen skrev 2007-07-06 13:01:33 följande:
  guldplutt: Jag tror inte heller på placeboeffekt. Själv har jag inte svarat på skolmedicin men jag svarar mycket bra på akupunktur. (Mensproblematik)Dessutom fick jag rådet av mina IVF-läkare att pröva akupunktur.Angla: Bra att du tar upp olika aspekter på frågan. Nyfiken fråga hur kommer det sig att du väljer att skriva ett så långt inlägg om detta. Vad är bakgrunden?
  Jag har gjort en uppsatts i ämnet och gjort många IVF samt haft mycket kontakt med olika läkare i ämnet så jag tyckte det var kul att det kommit ny forskning.
  Angla - mamma bortom molnen
 • läslusen

  Angla: förstår att det ligger större intresse bakom.

 • Fiaflopp

  Du är bra som vanligt Angla vännen...

  Ville bara flika in med att efter alla våra försök (8 ruvningar) så är det endast 1 som blivit avbrutet och då gick jag på just akupunkturFlört

 • sunny1

  Intressant det Angla skriver. Dock är det så att enda ggn jag blivit gravid så var det efter att jag fått zonterapi...

 • Angla
  Fiaflopp skrev 2007-07-07 07:24:29 följande:
  Du är bra som vanligt Angla vännen...Ville bara flika in med att efter alla våra försök (8 ruvningar) så är det endast 1 som blivit avbrutet och då gick jag på just akupunktur
  Tack
  Angla - mamma bortom molnen
 • Jojjann

  Intressant artikel, men utifrån den typ av studie som den rapporterar kan man inte dra slutsatser om orsak-verkan eftersom det inte är ett kontrollerat experiment utan en studie där man i efterhand jämför resultat för olika personer. Som de själva påpekar kan det vara så att de som har mer hälsoproblem sen tidigare och kanske därför har lägre sannolikhet att bli gravida genom IVF också är mer benägna att använda sig av alternativa metoder som komplement. Något som inte framgår av artikeln är om de jämfört patienter i samma "fas" av IVF, d v s om det enbart gört ex sitt första försök eller om det är blandat med några som försökt för första gången och några som varit inne på försök två, tre eller fyra. Det är ju möjligt att de som redan försökt några gånger börjar bli mer desperata och därför provar på olika alternativa metoder som komplement (så var det för mig). Har man misslyckats ett par gånger är det ju tyvärr också så att sannolikheten att man lyckas sjunker.

  Gjorde själv akupunktur runt samtliga mina 5 försök. När jag frågade kliniken var det något de tyckte kunde vara värt att prova. Även om forskningen hittills uppvisat blandade resultat så menade de på att det åtminstone inte kunde skada. Inför sista försöket ändrade jag också kostvanor enligt TCM och tog lite örter (men inga örter under behandlngen). Även om det är omöjligt att säga i efterhand om akupunkturen spelade någon roll i mitt fall kommer jag att göra det igen nu när vi börjar med syskonförsök till hösten.

  Förstår iochförsig resonemanget att IVF och alternativmedicin på sätt och viss står i motsats till varandra, men man kan också se det som att alternativ medicin hjälper kroppen att bättre hantera påfrestningarna av behandlingen, och om man påbörjar alternativbehandlingen innan, att få kroppen att börja på en så bra utgångspunkt som möjligt.
  www.easternharmonyclinic.com/

 • Angla

  Jodå jag vet att det var en studie och ingen forskningsrapport


  Angla - mamma bortom molnen
 • Jojjann

  Hej igen,
  Det ar iofs helt legitim forskning aven om det en deskriptiv studie. Sadana ar ju ocksa viktiga for att de ger ideer om vilka mojliga samband som ar varda att forskas pa mer med andra (kausala) metoder. Sjalv tycker jag det var en intressant hypotes att ortmediciner kan paverka stimuleringsfasen. Eftersom det da skulle vara ett negativt samband sa tror jag dock inte att nagot lakarteam skulle vilja exprimentera med kvinnor som faktiskt genomgar ivf om t ex johannesort har eller inte har en inverkan.

 • Rose68

  Hej!
  Jag tror stenhårt på alternativ medicin. Har själv gått både på zonterapi och akupunktur och har blivit hjälpt och mått jättebra utav det.

  Jag tror inte att 1300 miljarder kineser har helt fel. Dom har ju pysslat med detta i århundraden och anser att det ger resultat.

  Jag menar inte att trampa någon på tårna. Alla har rätt till sin åsikt, men läkare och forskare i väst har analyserat resultaten av akupunktuer det senaste deceniet och anser sig ändå veta bättre...
  Det är ganska arrogant tycker jag.

  Gick en gång i samma klass som en tjej vars pappa var ifrån Kina.
  Hon menade att kineser vet att det fungerar. De har inget som helst behov att vetenskapligt bevisa det.

 • Mida
  sunny1 skrev 2007-07-07 09:56:27 följande:
  Intressant det Angla skriver. Dock är det så att enda ggn jag blivit gravid så var det efter att jag fått zonterapi...
  Jag har så svårt att bli gravid, skall på zonterapi på tis:)
 • Doktorn
  Rose68 skrev 2007-07-13 13:45:13 följande:
  Hej!
  Jag tror stenhårt på alternativ medicin. Har själv gått både på zonterapi och akupunktur och har blivit hjälpt och mått jättebra utav det.

  Jag tror inte att 1300 miljarder kineser har helt fel. Dom har ju pysslat med detta i århundraden och anser att det ger resultat.

  Jag menar inte att trampa någon på tårna. Alla har rätt till sin åsikt, men läkare och forskare i väst har analyserat resultaten av akupunktuer det senaste deceniet och anser sig ändå veta bättre...
  Det är ganska arrogant tycker jag.

  Gick en gång i samma klass som en tjej vars pappa var ifrån Kina.
  Hon menade att kineser vet att det fungerar. De har inget som helst behov att vetenskapligt bevisa det.
  Det är så att dryga miljarden (inte 1300 miljarder!) kineser successivt övergår till västerländsk medicin eftersom även de anser att den fungerar.  På moderna kinesiska sjukhus används både TCM (traditionell kinesisk medicin) och västerländsk skolmedicin.

  Intresset för att lära sig mer om alternativmedicinska metoder har alltid funnits i varierande grad i västerländsk medicin, och problemet har varit att man ställt samma beviskrav på alternativmedicinen som på skolmedicinska metoder.  Dvs man får inte börja använda ett nytt läkemedel om man inte kan visa att det har en effekt mot ett medicinskt besvär och att det inte orsakar mer skada än nytta.

  Fram till helt nyligen har knappt någon enda alternativmedicinsk förespråkare varit intresserad av att låta testa sin metod på ett standardiserat vetenskapligt sätt och man har därför tvingats avstå att införa metoderna. Dessvärre har också de metoder som verkligen kunnat testas inte visat sig ge några större effekter än placebo, Om detta beror på att den alternativmedicinske terapeuten i studien inte behärskat metoden eller på att den undersökta metoden är värdelös är inte lätt att säga. Men faktum kvarstår att man kan inte ställa stora krav på nya tabletter och strunta i krav på alternativmedicinska metoder.  Tills de visat sin effektivitet (inte bara referenser till att "många använder dem") har de ingen plats i skolmedicinen.

  Det är alltså så att alternativmedicin hittills inte kunnat visa någa effekter vid olika tester i västvärlden, medan däremot Indien och Kina tar till sig allmer av våra läkemedel och lägger alternativmedicinen successivt bakom sig.

  Jag skulle gärna använda mig av alternativmedicinska metoder om någon kunde visa att de fungerar. Det enda jag sett hittills är individer som slår mynt av försäljning av björkaska till desperata sjuka och liknande. Och det är osmakligt!
  Av alla misslyckander är den här den besvikaste!
 • alenamilana
  Doktorn skrev 2010-06-09 19:45:36 följande:
  Det är så att dryga miljarden (inte 1300 miljarder!) kineser successivt övergår till västerländsk medicin eftersom även de anser att den fungerar.  På moderna kinesiska sjukhus används både TCM (traditionell kinesisk medicin) och västerländsk skolmedicin.

  Intresset för att lära sig mer om alternativmedicinska metoder har alltid funnits i varierande grad i västerländsk medicin, och problemet har varit att man ställt samma beviskrav på alternativmedicinen som på skolmedicinska metoder.  Dvs man får inte börja använda ett nytt läkemedel om man inte kan visa att det har en effekt mot ett medicinskt besvär och att det inte orsakar mer skada än nytta.

  Fram till helt nyligen har knappt någon enda alternativmedicinsk förespråkare varit intresserad av att låta testa sin metod på ett standardiserat vetenskapligt sätt och man har därför tvingats avstå att införa metoderna. Dessvärre har också de metoder som verkligen kunnat testas inte visat sig ge några större effekter än placebo, Om detta beror på att den alternativmedicinske terapeuten i studien inte behärskat metoden eller på att den undersökta metoden är värdelös är inte lätt att säga. Men faktum kvarstår att man kan inte ställa stora krav på nya tabletter och strunta i krav på alternativmedicinska metoder.  Tills de visat sin effektivitet (inte bara referenser till att "många använder dem") har de ingen plats i skolmedicinen.

  Det är alltså så att alternativmedicin hittills inte kunnat visa någa effekter vid olika tester i västvärlden, medan däremot Indien och Kina tar till sig allmer av våra läkemedel och lägger alternativmedicinen successivt bakom sig.

  Jag skulle gärna använda mig av alternativmedicinska metoder om någon kunde visa att de fungerar. Det enda jag sett hittills är individer som slår mynt av försäljning av björkaska till desperata sjuka och liknande. Och det är osmakligt!

  Jag fick hjälp med något det västerländska medicinska systemet inte kunde hjälpa mig med, tack vare "alternativ" medicin.. 


  här är från en artikel från harvard 2021 som pratar om de positiva effekterna av akupunktur, med referens till modern forskning runt det


  hms.harvard.edu/news/exploring-science-acupuncture 


  "In their new study, the researchers conducted a series of experiments in mice to investigate this hypothesis. First, they identified a small subset of sensory neurons marked by expression of the PROKR2Cre receptor. They determined that these neurons were three to four times more numerous in the deep fascia tissue of the hindlimb than in the fascia of the abdomen."

  www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(20)30532-8 


   


  om du vill testa alternativmedicin, som du säger, så rekommenderar jag dig att gå in här och boka in dig. umi-app.com 


   svara att du vill ha doktor wang.. han är utbildad i både västerländsk medicin och traditionell kinesisk medicin, och han är fantastisk!


   


  lycka till!
  /a

Svar på tråden Alternativ medicin