Forum Artiklar - Familjeliv.se
Varje medlem är ansvarig för sina inlägg.
 • Alexandra Rejsmar: "Låt oss höja våra röster för alla barn med medicinska eller funktionella-variationer"

  Mån 18 feb 2019 15:32 Läst 0 gånger Totalt 2 svar
  Mån 18 feb 2019 15:32

  Alexandra Rejsmar: "Låt oss höja våra röster för alla barn med medicinska eller funktionella-variationer"
  Sommarlovet är slut och skolorna öppnar igen. Mammor och pappor börjar jobba och det är dags för inskolning för de som stått i kö till förskolor efter deras föräldrarledighet. Fyra månader får man max stå i kö innan kommunen kommer med erbjudande om förskoleplats. 

  Denna tråd innehåller kommentarer för ovantående artikel.

  Läs hela artikeln här
 • Mån 18 feb 2019 15:39 #1 +1

  Verkligheten är dock inte så svartvit som krönikören vill påskina. Anledningen till att jag skriver detta inlägg är för att det alltför ofta förekommer drev i sociala medier där man rakt av köper en parts version, med föreställningen att det är den lilla människan som slåss mot onda myndigheter, vilket är en lättköpt poäng att spela på och sympatisera med. Myndigheterna kan i sin tur inte kommentera enskilda fall pga sekretess.

  I det här aktuella fallet har barnet omhändertagits enligt lagen om vård av unga pga brister i omsorgen som bedömts medföra en påtaglig risk för att barnets hälsa och utveckling skadas.

  Barnets pappa har för övrigt uppgett att han inte vågar ha kontakt med sin son av rädsla för mamman.

  Dom från kammarrätten i Stockholm, mål nr. 9795-18 (domen är offentlig):

  "Uttrycket hälsa eller utveckling i LVU används för att beskriva den unges
  fysiska eller psykiska hälsa eller sociala utveckling. Det inbegriper även
  psykiska lidanden som den unge kan utsättas för genom föräldrarnas
  beteenden, t.ex. genom att barnet vid upprepade tillfällen blir sviket eller
  genom ständiga återkommande uppträden i hemmet till följd av missbruk av
  alkohol eller narkotika eller på grund av föräldrarnas psykiska särart eller
  psykiska tillstånd. (SOU 2000:77 s. 82.) En förälders sjukdom kan inte i sig
  motivera ett omhändertagande enligt LVU utan det är de följder som
  sjukdomen eller agerandet kan medföra för den unge som måste bedömas.

  Oaktat vad bakgrunden är till Josefin Tolonens beteende framgår det av det
  mycket omfattande skriftliga materialet i målet att hon under flera års tid
  har agerat aggressivt och hotfullt mot olika myndighetsföreträdare och
  personal som arbetar inom bl.a. vård, barnomsorg, försäkringskassa och
  socialtjänst. Hon har uppenbart svårt att acceptera att andra personer
  ifrågasätter det som hon för fram och att de vill hantera frågor kring Ossian
  på ett annat sätt än hon. Hon bestrider deras synpunkter och ska i varje
  enskilt fall ha sin vilja igenom även om det inte är till Ossians bästa. Josefin
  Tolonens agerande att spela in samtal för att sedan skriva ut dem och skicka
  in dem till olika instanser för att bevisa sina egna påståenden har också
  försvårat samarbetet.

  Det förhållandet att föräldrar tappar humöret ibland och beter sig oöverlagt
  mot sin omgivning är inte i sig grund för vård enligt LVU. Josefin Tolonens
  uppförande och orimliga krav på Ossians säkerhet har emellertid lett till en
  lång rad konflikter och till att insatser som Ossian har behov av inte har kunnat sättas in, bl.a. har han inte kunnat börja på förskola. Det är inte
  lagstadgat att barn ska gå i förskola, men såväl Josefin Tolonen som
  personer som har varit involverade i Ossians sjukdomsproblematik har fört
  fram att han har ett stort behov av att vistas där. Beviljade insatser i form av
  avlösarservice och kontaktfamilj har inte heller kunnat verkställas på grund
  av hennes beteende. Vidare har olika vårdinsatser som Ossian behövt
  försvårats av samma skäl. Josefin Tolonen har även ådragit sig stora
  hyresskulder trots att hon uppbär försörjningsstöd till bl.a.
  bostadskostnaden, vilket också visar att hon har svårigheter att sätta Ossians
  behov först och tillse att hans levnadssituation är trygg och förutsebar.

  Genom socialnämndens utredning är det klarlagt att Ossian vid upprepade
  tillfällen har varit med och bevittnat när Josefin Tolonen varit upprörd och
  hotfull gentemot sin omgivning, vilket är mycket skrämmande för ett litet
  barn. Att Josefin Tolonen inte har skyddat Ossian från att närvara innebär
  att hon inte har tillgodosett hans behov av trygghet. Josefin Tolonen
  uppvisar också en mycket bristande insikt i hur Ossian påverkas av att se sin
  mamma arg och hotfull mot människor runt omkring.

  Sammanfattningsvis står det klart att Josefin Tolonen har brustit i sitt ansvar
  att se till att Ossian får det stöd och de insatser samt den trygghet som han
  behöver, vilket måste läggas henne till last som brister i omsorgen i LVU:s
  mening. Kammarrätten anser att bristerna är så allvarliga att det finns en
  påtaglig risk för att Ossians hälsa och utveckling skadas utan behövlig vård.
  Josefin Tolonen samtycker inte till vårdplanen. Det innebär att den för
  Ossian nödvändiga vården måste ges med stöd av LVU. Överklagandet ska
  därför avslås."

 • Mån 25 nov 2019 16:54 #2

  Denna kvinna, Josefin Tolonen, lider av Munchausen By Proxy och har fråntagits sin son, Ossian, med hjälp av LVU-lagen.

  Hon har hotat förskolepersonal så att personalen fick evaluera och stänga ner förskolan.

  Hon har låst in sig själv med en frisör i flera timmar, skadat denne med tillhyggen - och allt detta med sin son med sig.

  Hon har lurat av folk tiotusentalskronor pga en påhittat sjukdom som hon påstår att hennes son lider av, vilket framkommit i domstol inte alls stämmer.

  Hur kan man skydda en psykiskt sjuk barnmisshandlare på ett så stort forum som familjeliv?

Logga in
Bli medlem
Svara i tråden...

Innehåll