• Lör 28 aug 2021 20:53
  169443 visningar
  6230 svar
  6230
  169443

  Regeringens el-fiasko

  KillBill skrev 2021-02-04 19:38:29 följande:

  Det är inget nytt att Sverige behöver köra fossilberoende kraftverk enstaka dagar så har alltid skett (även när Sverige körde för fullt med kärnkraft). Ändå har utsläppen från fossila el och värmepannor minskat år för år och är nu nere på historiskt låga nivåer. 


  www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-el-och-fjarrvarme/
  50 år av helt onödiga utsläpp!
 • Mån 30 aug 2021 13:56
  Padirac skrev 2021-08-28 22:04:01 följande:
  Hur menar du nu? Vad menar du den alternativa produktionen/förbrukningen skulle varit?
  Kärnkraft.
 • Mån 30 aug 2021 14:06
  KillBill skrev 2021-08-30 13:57:52 följande:

  Det skulle vara intressant att få höra Flash, Nattuv, Rataxes m.fl. förklara varför det inte byggs mer kärnkraft i t.e.x Finland som är en nation som är positiv till kärnkraft. Eftersom elbörsen är global så spelar det ju ingen roll för energibolagen om de etablerar kärnkraftverk i Sverige eller Finland.  Det enda som är intressant för energibolagen är att det är att det blir lönsamt och hade det varit lukrativt med kärnkraft skulle självklart energibolagen byggt kärnkraft (för att täcka svenskt energibehov)  i Finland.  


  Kärnkraften ger stabilitet när Finland elektrifieras

  ELPRODUKTION I hela Norden pågår en omfattande elektrifiering. I Finland ökar elbehovet från 87 TWh till 135 TWh till 2050, enligt Nordenergi. Både vindkraft och kärnkraft ökar kraftigt för att möta den växande efterfrågan. Och expansionen möter inget större motstånd i folkopinionen.


  Senast uppdaterat: 2021-08-16 10:26



  Känkraft och vindkraft ökar
  Till skillnad från Sverige satsar Finland på ny storskalig kärnkraft. Efter många års förseningar beräknas Olkiluoto 3 (1 600 MW) startas under 2022. 2028 väntas ytterligare ett verk, Hanhikivi 1 (1 200 MW) tas i drift, vilket dubblerar den finska elproduktionen från kärnkraft till 45 TWh. 

  Kärnkraften ger stabilitet när Finland elektrifieras (energi.se)

 • Mån 30 aug 2021 18:16
  KillBill skrev 2021-08-30 15:04:00 följande:

  Hanhikivi 1 har inte ens sökt tillstånd för byggstart det är alltså fortfarande i praktiken en skrivbordsprodukt (och har varit det i drygt 10 år).  Olkiluoto 3 har man hållt på att bygga i 16 år och bygget är fortfarande inte klart (skulle ha varit klart för 12 år sedan) Det var tänkt att det skulle byggas ett Olkiluoto 4 men den ansökan har dragits tillbaka. Finland importerar energi medan Sverige kan exportera. Om det var lukrativt med kärnkraft skulle självklart kärnkraftsindustrin kommit igång med dessa byggen

  svenska.yle.fi/artikel/2020/01/24/finland-ar-beroende-av-elimport-medan-sverige-exporterar-rekordmycket-delvis-pa


  "Men medan Finland behöver importera en fjärdedel av sitt elbehov från grannländerna - främst Sverige, men också övriga Norden och Ryssland och Estland - slår Sverige alltså i stället rekord i elöverskott"


  Det visar dock på en vilja/strävan och plan.
 • Mån 30 aug 2021 18:50
  KillBill skrev 2021-08-30 18:37:31 följande:
  Du menar att man dragit tillbaka ansökan om att bygga Olkiluoto 4 och att man efter 10 år ännu inte sökt byggtillstånd för Hanhikivi 1?
  Ja, det är ju ändå presenterat som långt gången plan och man bygger trots allt kärnkraft (Olkiluoto 3). 
 • Mån 30 aug 2021 22:02
  KillBill skrev 2021-08-30 20:04:14 följande:
  Det är alltså ett kommunalt bolag i en borgerligt styrd kommun som höjt vissa avgifter och sänkt andra för att stimulera en jämnare elkonsumtion under dygnet (totalt sett är det ingen prisökning).  Orsaken är inte brist på el utan att elnätet är underdimentionerat.
  Underdimensionerat el-nät och brister i balanseffekt.

  Effektbalansen

  16 juni 2021


  Elproduktionen måste alltid och i varje ögonblick vara lika stor som elanvändningen. Annars finns risk för elavbrott. Det är Svenska kraftnät som ansvarar för balansen i elsystemet.


  Effektbalansen i Sverige (energiforetagen.se)
 • Mån 30 aug 2021 22:10
  Padirac skrev 2021-08-30 21:59:03 följande:
  Som vanligt från brunhögern är allt S fel..  även beslut som togs under Alliansens regeringstid

  Är det verkligen okunskap om samhället som driver kritikerna?

  www.energiforetagen.se/globalassets/energiforetagen/bilder-gamla/nationella-stickprovet/rapporttariffutformning.pdf

  "3.1.2. Energimarknadsinspektionens utredning ?Elnätstariffer ? behövs mer regler om utformning?? Energimarknadsinspektionen, Ei, gjorde under hösten 2012 en utredning som redovisades i rapporten ?Elnätstariffer ? behövs mer regler om avgifternas utformning?, Ei R2012:14. Ei föreslår i utredningen att ellagen ska kompletteras med krav på att elnätstariffer ska vara utformade så att de bidrar till ett effektivt utnyttjande av kapaciteten i elnätet. Ei uttrycker vad de menar med förslaget med följande förklaring: ?Nättariffer ska vara utformade så att de bidrar till ett effektivt utnyttjande av kapaciteten i elnätet. Exempel på sådana tariffer är tidsdifferentierade nättariffer med avgifter på uttagen el (kW) och/eller el (kWh). Förslaget innebär inte ett krav på en särskild utformning av nättariffen. För att uppfylla kravet bör dock nättarifferna vara utformade efter sådana metoder som gör att kunderna får incitament att använda befintlig kapacitet i nätet.? 3.1.3. Energieffektiviseringsdirektivet (2012/27/EU) Energieffektiviseringsdirektivet syftar till att miljömålen för år 2020 ska uppnås inom Europeiska Unionen. I en bilaga till direktivet ställs krav på nättarifferna, se bilaga 1. Enligt direktivet ska nättarifferna inte hindra, utan istället ge incitament till: ? Elanvändarna att jämna ut sitt uttag över tiden ? Laststyrning från höglasttid till låglasttid ? Minskad efterfrågan till följd av energieffektiviseringsåtgärder ? Elproduktion på lägre spänning, eller närmare förbrukningen samt lagring av energi ? Systemtjänster för att upprätthålla balansen mellan inmatning och uttag av el."
  Jag vet inte hur de har tänkt sig att kunderna ska ha möjlighet att jämna ut sitt uttag över tid. Sådant styrs främst av när man har sin arbetstid samt när man har behov av och tid för att laga mat, tvätta, dammsuga, ladda el-bilen e.t.c.
 • Mån 30 aug 2021 22:48
  Padirac skrev 2021-08-30 22:44:12 följande:
  Samhällets kollaps har skrikits ut i 100-tals år eller 1000-tals år.. ändå får människor det kontinuerligt bättre, mer mat, mer sjukvård, mer liv, mer prylar, mer relationer...   
  Är detta utvecklingen i Sverige under de senaste 10-20 åren...? Då undrar jag vilka människors liv du har tittat på.
 • Mån 30 aug 2021 23:13
  Padirac skrev 2021-08-30 22:52:27 följande:
  Menar du att gemene svensk och en svensk i allmänhet och i genomsnitt har fått mindre mat, mindre sjukvård, mindre liv, mindre prylar och mindre relationer?   Då undrar jag vilka människors liv _du_ tittat på?

  Ska du och jag ta fram siffror som stödjer det ena eller andra Tom?
  Detta är min uppfattning (jag backar om jag ser fakta som påvisar motsatsen):

  De som av olika skäl har behov av samhällets stöd i form av vård, social omsorg, handikappstöd mm har fått det sämre under de senaste 10-20 åren.

  Allt fler invandrade har fått svårare att bli självförsörjande, en utveckling som pågått i åtminstone 30 år.

  På många håll har skolorna fungerat sämre, ger sämre resultat, har svårare att hantera elever som kräver mer resurser o.s.v.

  Bostadssituationen är fortsatt svår för de med sämst ekonomiska förutsättningar.

  Fler dör av våld, kriminalitet, narkotika och självmord.

  Fler utanförskapsområden.

  Utanförskapsområden vars utanförskap blivit än mer påtagligt.

  Fler blir utsatta för våld, hot, trackaserier, sexuella ofredanden, övergrepp och våldtäkter och känner sig otrygga.

  Polisernas resurser har inte räckt till för att hantera utvecklingen.
 • Tis 31 aug 2021 15:14
  +1
  KillBill skrev 2021-08-31 15:01:04 följande:
  Nej har inte påbörjat byggandet av Hanhikivi. Faktum är att det efter 10 år inte ens finns ett byggtillstånd på plats. Jag är inte emot kärnkraft men den är idag inte lika lönsam som vind och vattenkraft.

  www.nyteknik.se/energi/byggtillstand-vantas-i-ar-for-nasta-finska-karnkraftverk-7012859
  Vindkraftens lönsamhetsgrad är något tveksam, dels för vindkraftsverkens relativt korta livstid i förhållande till den effekt de levererar och dels för kostnaden som vindkraft medför att kompensera för brist på just vindkraft när det inte blåser.
Svar på tråden Regeringens el-fiasko
Logga in
Bli medlem