• Sön 14 jul 2019 10:13
  3808 visningar
  102 svar
  102
  3808

  Pappa i vårdnadstvist

  Har nyligen hamnat i vårdnadstvist med mitt ex då jag har stämt henne för ensam vårdnad över våra barn.

  Skulle vara intressant att höra andra pappors historier från vårdnadstvister.

  Jag har under en längre tid försökt samarbeta med mitt ex om vårdnad och umgänge med barnen och de har gått väldigt upp och ner men nu har hennes agerande tillslut lett till att jag har inget annat val än att ta det till rätten för barnens skull.

 • Svar på tråden Pappa i vårdnadstvist
 • MRAKas
  Mån 17 feb 2020 08:08
  #50
  sysop skrev 2020-02-17 07:59:51 följande:
  Detta är reglerat i Föräldrabalken.
  Jag efterfrågar igen hur och i vilken paragraf detta är reglerat.

  Jag ifrågasätter inte, jag vill bara kolla upp själv.
 • Mån 17 feb 2020 08:20
  #51
  MRAKas skrev 2020-02-16 21:30:10 följande:
  Jag finner detta mycket intressant, kan du vara snäll att hänvisa till vilken paragraf i föräldrabalken som hanterar detta.

  Hur ska en svarande eller kärande presentera detta krav mot rätten? Vilka krav ställs på dessa privata aktörer?

  Jag anser mig rätt väl insatt i detta, jag har aldrig någonsin tidigare hört talats om nått liknande.
  Det finns ett antal som har god erfarenhet och arbetar med familjerättsfrågor, det kan vara ex. barnpsykologer.

  Jag är osäker på om jag får skriva namn och kontaktuppgifter här men googla på ord som "utredning vårdnad boende umgänge" som kommer det säkert upp namn. Det är inte ovanligt att dessa personer även har skrivit böcker i ämnet så man kan även söka den vägen.
  Föräldrabalk (1949:381) t.o.m. SFS 2019:838
  6 kap. 19 §.
  19 §   Rätten ska se till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir tillbörligt utredda.
   
  Innan rätten avgör ett mål eller ärende om vårdnad, boende eller umgänge ska socialnämnden ges tillfälle att lämna upplysningar. Har nämnden tillgång till upplysningar som kan vara av betydelse för frågans bedömning är nämnden skyldig att lämna rätten sådana upplysningar.
   
  Om det behövs utredning utöver vad som sägs i andra stycket, får rätten uppdra åt socialnämnden eller något annat organ att utse någon att verkställa den. Rätten får fastställa riktlinjer för utredningen och bestämma en viss tid inom vilken utredningen ska vara slutförd. Om det behövs, får rätten förlänga denna tid. Rätten ska se till att utredningen bedrivs skyndsamt.
   
  Om det inte är olämpligt, ska den som verkställer utredningen försöka klarlägga barnets inställning och redovisa den för rätten samt lämna förslag till beslut.
   
  Utan hinder av sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är en socialnämnd som har tillgång till upplysningar som kan vara av betydelse för utredningen skyldig att lämna sådana upplysningar på begäran av den socialnämnd som avses i tredje stycket. Detsamma gäller när uppgifterna begärs av den som socialnämnden utsett att verkställa utredningen.
   
  Barnet får höras inför rätten, om särskilda skäl talar för det och det är uppenbart att barnet inte kan ta skada av att höras. Lag (2009:404).
  Begäran om utredning beträffande vårdnad, boende och umgänge bör framställas tidigt, lämpligtvis vid den muntliga förberedelsen (MUF) och ska då innehålla kontaktuppgifter samt skäl varför denne part är lämplig.

  Jag har tämligen stor erfarenhet inom detta område och det jag skriver är korrekt och riktigt även om det säkert finns en och annan på forum som detta som kommer att försöka framhålla en annan verklighet. 
 • Mån 17 feb 2020 08:22
  #52
  MRAKas skrev 2020-02-17 08:08:03 följande:
  Jag efterfrågar igen hur och i vilken paragraf detta är reglerat.

  Jag ifrågasätter inte, jag vill bara kolla upp själv.
  Jag har inte tolkat detta som ett ifrågasättande från din sida :)
 • Mån 17 feb 2020 08:36
  #53
  Drottningen1970 skrev 2020-02-16 21:14:41 följande:
  Ja och socialtjänsten/familjerätten är ju oberoende och inte anlitad av någon av föräldrarna.

  Vad lägger du i begreppet?
  Det sant i teorin att dessa myndigheter ska vara oberoende och inte anlitas av någon av föräldrarna. De ska även arbeta för barnens bästa

  I den omfattande kritik som framför mot socialtjänst/familjerätt är att handläggningen i praktiekn inte arbetar för barnens bästa, utan snarare är en nyckfull och destruktiv verksamhet som inte är opartisk alls. Jag tror i att dessa myndigheter i huvudsak skyddar sig själva, sin självbild, sin bild utåt och sina arbeten. Jag tror att de faktiskt saknar intresse för sociologi, ny kunskap inom forskningen, barnes bästa eller att de ens vill stötta samhällets utstatta medborgare. Men det är bara mitt personliga intryck efter at ha stött på dem i olika ärenden. De avskyr verkligen när jag frågar efter deras regelverk, deras handläggningsrutiner, deras resutlatuppföljning och vilken forskning som de stödjer sig på. De har hittills aldrig kunnat svara tyvärr. De kan inte ens hänvisa till en kollega som kan redogöra för deras egenkontroller, avvikelseanalys, riskanalys mm som de enligt förordningen SOSFS 2011:9 ska göra inom sitt systematiska kvalitetsarbete. 

  Jag anser att de mycnigheterna borde läggas ner eller kraftigt minska i omfång. Som det är nu förstör de nog mer än vad de hjälper. Tyvärr.

  Känner du till den kritiken sedan tidigare? Hur ser du på all kritik som framförs. Är den ovidkommande och det är därför du skriver ditt inlägg som andas from tillit till dessa myndigheters utmärkt skötta verksamhet?
 • Mån 17 feb 2020 08:41
  #54

  Jag instämmer men så sker ju inte i praktiken alls tyvärr. Manipulerade barns uttryck(egna vilja tas det mycket stor hänsyn till. Är barnen över 12 år avsäger sig myndigheterna allt sitt ansvar och lägger det på barnens axlar.

  Det kallas parentifiering och är en helt förfärlig samhällsutveckling, bland det sorgligaste jag vet. Har du satt dig in i problematiken runt parentifiering? 

  https://gunillaboivie.se/tag/parentifiering/


  Drottningen1970 skrev 2019-07-14 15:50:46 följande:
  Nej så funkar det inte. Det är alltid barnens BÄSTA som ska vara avgörande inte barns VILJA. Stor skillnad. Och stor skillnad på om barnet är 3 eller 14.

  Hänsyn tas till barns önskan beroende på ålder och mognad.

  De flesta barn varken vill kan eller bör tvingas att välja mellan mamma och pappa.
 • Mån 17 feb 2020 08:54
  #55
  +1

  Det största problemet beträffande socialtjänsten som även går att se som ett klart mönster genom hela Sverige är att de inte har någon respekt för vare sig lagstiftningen eller föreskrifter.

  Socialtjänsten är en åsiktsmaskin som väljer sida och därefter så inriktas journaler, utredning etc på att "bevisa" det som man redan har bestämt sig för.

  Det är mycket vanligt att socialtjänsten blir en partsinlaga istället för en saklig och opartisk belysning av faktiska förhållanden som ska belysa "barnets bästa" vilket i sig inte är en joker i kortleken som man kan kasta fram utan det som allting annat ska vara baserat på vetenskaplighet och inte åsikter.

   

 • Mån 17 feb 2020 09:21
  #56
  sysop skrev 2020-02-17 08:54:21 följande:

  Det största problemet beträffande socialtjänsten som även går att se som ett klart mönster genom hela Sverige är att de inte har någon respekt för vare sig lagstiftningen eller föreskrifter.

  Socialtjänsten är en åsiktsmaskin som väljer sida och därefter så inriktas journaler, utredning etc på att "bevisa" det som man redan har bestämt sig för.

  Det är mycket vanligt att socialtjänsten blir en partsinlaga istället för en saklig och opartisk belysning av faktiska förhållanden som ska belysa "barnets bästa" vilket i sig inte är en joker i kortleken som man kan kasta fram utan det som allting annat ska vara baserat på vetenskaplighet och inte åsikter.

   


  Jag instämmer. Det är bekymrande att den här sortens offentligt hyckleri verkar förvärras. Jag kan tänka mig att kvalitetsproblemen alltid funnits, men nu verkar de synas allt mer eftersom medborgare blir öppet förvånade och besvikna när de kommer i kontakt med så underlig och partisk myndighetsutövning. 

  Särskilt spännande är därför den nya utredningen om framtidens socialtjänst. Vad tror vi om förutsättningarna för att vända detta till nåt bättre för barn och utsatta vuxna?

  https://framtidens-socialtjanst.se/
 • Mån 17 feb 2020 09:26
  #57
  sysop skrev 2020-02-17 08:54:21 följande:

  Det största problemet beträffande socialtjänsten som även går att se som ett klart mönster genom hela Sverige är att de inte har någon respekt för vare sig lagstiftningen eller föreskrifter.

  Socialtjänsten är en åsiktsmaskin som väljer sida och därefter så inriktas journaler, utredning etc på att "bevisa" det som man redan har bestämt sig för.

  Det är mycket vanligt att socialtjänsten blir en partsinlaga istället för en saklig och opartisk belysning av faktiska förhållanden som ska belysa "barnets bästa" vilket i sig inte är en joker i kortleken som man kan kasta fram utan det som allting annat ska vara baserat på vetenskaplighet och inte åsikter.

   


  Norges motsvarighet Barnevaernet har fått stor skandalartad uppmärksamhet, särskilt vad gäller om tvångsomhändertagna barn i decennier - det verkar röra sig om någon sorts moralisk/ekonomisk korruption - att tillhandahålla barn till nån sorts fosterhemsindustri. Staten har fått be om ursäkt osv. 

  Motsvarande skandaler kommer kanske att visa sig här med.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Norwegian_Child_Welfare_Services#National_and_international_criticism
 • Mån 17 feb 2020 09:34
  #58
  Rudbeckius skrev 2020-02-17 09:21:34 följande:
  Jag instämmer. Det är bekymrande att den här sortens offentligt hyckleri verkar förvärras. Jag kan tänka mig att kvalitetsproblemen alltid funnits, men nu verkar de synas allt mer eftersom medborgare blir öppet förvånade och besvikna när de kommer i kontakt med så underlig och partisk myndighetsutövning. 

  Särskilt spännande är därför den nya utredningen om framtidens socialtjänst. Vad tror vi om förutsättningarna för att vända detta till nåt bättre för barn och utsatta vuxna?

  https://framtidens-socialtjanst.se/

  Utredningen "Framtidens socialtjänst" av särskild utredare Margareta Winberg är en i en lång rad med utredningar genom åren beträffande socialtjänsten och det som det brukar utmynna i att man tar fram färg och penslar och målar på fasaden när det i själva verket är hela stommen som är rutten.

  Problemen inom socialtjänsten sedan mer än 50 år är de samma och har till och med i vissa delar förvärrats. 

  Om polisen skulle använda sig av samma utredningsteknik som socialtjänsten skulle det räcka med att någon hade blå byxor för att bli dömd för mord, då socialsekreteraren sett en film och där hade mördaren blå byxor så av det skälet så räcker detta för att socialsekreteraren skall till skriva någon att vara mördare. (detta är ett fiktivt exempel för att på ett enkelt sätt påvisa de totala bristerna i utredningsteknik hos socialtjänsten, men detta sagt hoppas jag slippa påhopp från socionomer eller deras svans)
 • Mån 17 feb 2020 09:38
  #59

  Instämmer. Det är närapå komiskt. Vad tror du om utvecklingen? Var är vi om t ex tio år i den här frågan?

  https://www.dailymail.co.uk/news/article-2158490/Mothers-deny-fathers-access-couple-s-children-break-jailed.html?fbclid=IwAR0GuSyDUs5awVMQ-9_TOc5ipNivhf1mUVJ0xhMoscHfzXhXqeIDDH2GtxQ


  sysop skrev 2020-02-17 09:34:27 följande:

  Utredningen "Framtidens socialtjänst" av särskild utredare Margareta Winberg är en i en lång rad med utredningar genom åren beträffande socialtjänsten och det som det brukar utmynna i att man tar fram färg och penslar och målar på fasaden när det i själva verket är hela stommen som är rutten.

  Problemen inom socialtjänsten sedan mer än 50 år är de samma och har till och med i vissa delar förvärrats. 

  Om polisen skulle använda sig av samma utredningsteknik som socialtjänsten skulle det räcka med att någon hade blå byxor för att bli dömd för mord, då socialsekreteraren sett en film och där hade mördaren blå byxor så av det skälet så räcker detta för att socialsekreteraren skall till skriva någon att vara mördare. (detta är ett fiktivt exempel för att på ett enkelt sätt påvisa de totala bristerna i utredningsteknik hos socialtjänsten, men detta sagt hoppas jag slippa påhopp från socionomer eller deras svans)
Svar på tråden Pappa i vårdnadstvist
Logga in
Bli medlem